23 Ιουλίου, 2024

Στατιστικές Εργασίες

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, ως Φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), που αναπτύσσει, παράγει και διαδίδει στατιστικές, συμμετέχει με τους εποπτευόμενους φορείς του στη διαδικασία πιστοποίησης των παραγόμενων στατιστικών του, λαμβάνοντας κατευθύνσεις και ακολουθώντας τους κανόνες και τις διαδικασίες  που θέτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ως πιστοποίηση των στατιστικών νοείται η έγκριση που παρέχεται από την ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση των παραγόμενων στατιστικών του Υπουργείου, ενός από τους φορείς του ΕΛΣΣ, ως επίσημες στατιστικές.

Επίσημες στατιστικές του ΕΛΣΣ είναι οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται από την ΕΛΣΤΑΤ και τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και:

  • εξυπηρετούν τις ανάγκες σε στατιστική πληροφόρηση των υπεύθυνων χάραξης και διαμόρφωσης κυβερνητικών πολιτικών, των υπεύθυνων σχεδιασμού  κοινωνικοοικονομικών προγραμμάτων ή άλλων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων του ευρύτερου κοινού, της ερευνητικής κοινότητας και των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος και
  • παρέχονται με μια τακτική ροή πληροφοριών στους λήπτες αποφάσεων και σε άλλους χρήστες.

Στατιστικές εργασίες που διενεργούνται και διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υποχρεώσεων των φορέων ή άλλες στατιστικές εργασίες που διενεργούνται κατά περίπτωση και εξυπηρετούν εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες στατιστικές.

Από τα προαπαιτούμενα για την έναρξη πιστοποίησης είναι και ο ορισμός του στατιστικού επικεφαλής του Υπουργείου μας και ο καθορισμός πίνακα με τις υπό πιστοποίηση στατιστικές του, οι οποίες θα αξιολογηθούν για πιστοποίηση, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, δεδομένου ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τις κατατάσσουν στην κατηγορία των επίσημων στατιστικών. Ακολουθούν η κατάρτιση και δημοσίευση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών επόμενου έτους και Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος προηγούμενου έτους, η ανάπτυξη και δημοσίευση πολιτικής ποιότητας και πολιτικής στατιστικού απορρήτου, η κατάρτιση εκθέσεων ποιότητας κ.ά.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 32153/Δ1.11295/17-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΣ0465Θ1Ω-ΦΧΜ) Απόφαση συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας για τη Διαδικασία Πιστοποίησης των Στατιστικών του ΥΠΕΚΥΠ, όπου ορίζει τον στατιστικό επικεφαλής, τα μέλη της και το αντικείμενο εργασίας της.

Παρατίθεται ο Πίνακας με τις υπό πιστοποίηση στατιστικές του ΥΠΕΚΥ:

 

1.       Στατιστικές για τις πολιτικές της αγοράς εργασίας (LMP)
2.       Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ): Στατιστικά στοιχεία από την καταγραφή εργατικών ατυχημάτων ασφαλισμένων εργαζομένων
3.        Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): Στοιχεία εγγεγραμμένων ανέργων σε μηνιαία βάση
4.       Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): Έκθεση με στοιχεία εγγεγραμμένων ανέργων σε εξαμηνιαία βάση
5.       Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): Σύνταξη συνοπτικής έκθεσης των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ  και των στατιστικών στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας
6.       Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ): Στατιστικά στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων
7.       Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας: Στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των ανέργων, σύμφωνα με τα δεδομένα της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ
8.       Έρευνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Μέτρησης Ικανοποίησης του Κοινού του ΟΑΕΔ (Στατιστικές Αναφορές/Πορίσματα και Δείκτες)
9.       Στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα  από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
10.   Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας: Ετήσια Έκθεση
11.   Ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων ΗΛΙΟΣ: Μηνιαία απεικόνιση συνταξιοδοτικών παροχών

 

Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση χορηγείται με βάση την πλήρη συμμόρφωση και εφαρμογή του ελληνικού και του ενωσιακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις στατιστικές. Αυτό περιλαμβάνει τον ελληνικό Στατιστικό Νόμο (Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τον ευρωπαϊκό Στατιστικό Νόμο (Κανονισμός (ΕΚ) 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759), τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς στατιστικού περιεχομένου, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ και τα Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργείου και λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Στατιστικός Νόμος 3832/2010

Πολιτική Ποιότητας

Στατιστικό Απόρρητο

Μετάβαση στο περιεχόμενο