8 Ιουνίου, 2023

Οργανωτική Δομή

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μονάδα  Εσωτερικού Ελέγχου

 • Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
 • Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών

Αυτοτελής Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 • Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς
 • Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της ΕΕ και Διμερών Σχέσεων

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Γ.Γ. ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 • Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
 • Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΕΚΑ και ΣΕΠ
 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων
 • Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ΥΕΚΑ και ΣΕΠΕ
 • Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Εποπτευόμενων Φορέων
 • Τμήμα Ποιότητας Αποδοτικότητας και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας

 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού
 • Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 • Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων
 • Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εσωτερικών Συστημάτων
 • Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων
 • Σημείο Επαφής ΙΡΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

 • Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και κατάρτισης Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών
 • Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων

 • Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας
 • Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών εποπτευόμενων φορέων
 • Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 • Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού
 • Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Τμήμα Πληρωμής Δαπανών
 • Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
 • Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ*
Γ.Γ. ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων

 • Τμήμα Ατομικής Σύμβασης Εργασίας
 • Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας
 • Τμήμα Ισότητας των Φύλων στην Εργασία
 • Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας Αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία

Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων

 • Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης
 • Τμήμα Συμφιλίωσης
 • Τμήμα Προστασίας της Εργασίας
 • Τμήμα Επαγγελματικών Μητρώων
 • Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Εργασίας

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

 • Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Τμήμα Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Τμήμα Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (SEVESO)

*Στη Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων παραμένουν όλες οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γ.Γ. ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 • Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης
 • Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)

Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία*

 • Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία
 • Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
 • Τμήμα Πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Τμήμα Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων
 • Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία

*Στη Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων παραμένουν όλες οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Ένταξης στην Εργασία της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων(ΦΕΚ Β’ 5417/2022)

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

 • Τμήμα Ενίσχυσης Οικογενειακής Συνοχής
 • Τμήμα Ενίσχυσης Παιδιού με Αναπηρία
 • Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας
 • Τμήμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

 • Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Τμήμα Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων
 • Τμήμα Πολιτικών και Προγραμμάτων Αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

 • Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης
 • Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης

Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

 • Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
 • Τμήμα Παρακολούθησης
 • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας
 • Τμήμα Πιστοποίησης και Εθνικού Μητρώου Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 • Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης
 • Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Γ. ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών

 • Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα
 • Τμήμα Ασφάλισης Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Τμήμα Ασφάλισης μη Μισθωτών
 • Τμήμα Εισφορών Ασφάλισης
 • Τμήμα Εισφορών Παράλληλης Ασφάλισης

Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης

 • Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης
 • Τμήμα Εφάπαξ Παροχών
 • Τμήμα Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • Τμήμα Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • Τμήμα Ασφαλισμένων Δημόσιου Τομέα, Ειδικών Κατηγοριών και Διαδοχικής Ασφάλισης

Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης

 • Τμήμα Σύνταξης Γήρατος
 • Τμήμα Σύνταξης Λόγω Θανάτου
 • Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας
 • Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
 • Τμήμα Στατιστικών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών

 • Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας, Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων
 • Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

 • Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)
 • Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών
 • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων
 • Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης & Υποστήριξης Διαδικασιών

 

Επισυνάπτεται το οργανόγραμμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο