21 Μαΐου, 2024

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 103119/26-10-2022 ΚΥΑ συστήθηκε μια ενιαία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ).

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, με τα έργα ευθύνης του Υπουργείου που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε, άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Υποστηρίζει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Πολιτικές Απασχόλησης, τους «πυλώνες» του Συστήματος Διακυβέρνησης Πολιτικών Απασχόλησης του Υπουργείου και τους εμπλεκόμενους φορείς στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους συναφείς τομείς πολιτικής, καθώς και στην ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα της Περιόδου 2021-2027.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ διαρθρώνεται σε 3 Υποδιευθύνσεις ως εξής:

Υποδιεύθυνση Ι: Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας

Αρμόδια δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, καθώς και δράσεων Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του EΟΧ και του ALMA.

Στους ανωτέρω τομείς ασκεί αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων
  • Εφαρμογής, Υλοποίησης και παρακολούθησης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων
  • Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

Παράλληλα υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΚΥΠ, κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων/πράξεων/δράσεων που εναρμονίζονται με τις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητάς της σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Θεματικά Δίκτυα αρμοδιότητάς της με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών.

Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Υποδιεύθυνση ΙI: Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων

Η Υποδιεύθυνση ΙΙ είναι αρμόδια για δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας,  Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και για δράσεις Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. και του E.Ο.Χ.

Στους ανωτέρω τομείς  πολιτικής ασκεί αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων
  • Εφαρμογής, Υλοποίησης και παρακολούθησης Δράσεων και συστημικών παρεμβάσεων
  • Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΚΥΠ, κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων/πράξεων/δράσεων που εναρμονίζονται με τις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητάς της σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Θεματικά Δίκτυα αρμοδιότητάς της με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών.

Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Υποδιεύθυνση ΙIΙ: Συντονισμού, Ωρίμανσης Υλοποίησης και Υποστήριξης της Υλοποίησης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

H Υποδιεύθυνση III είναι αρμόδια για το συντονισμό, τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ) και των εποπτευόμενων φορέων του (ΔΥΠΑ, ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ κ.α), που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Οι δράσεις και τα έργα του ΥΠΕΚΥΠ και των εποπτευόμενων φορέων της υλοποιούνται στο πλαίσιο του Πυλώνα 2: Ψηφιακή Μετάβαση και ειδικότερα στον Άξονα 2.2: «Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους»και του Πυλώνα 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και ειδικότερα στους Άξονες: 3.1 «Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», 3.4 «Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές».

Η Υποδιεύθυνση ΙΙΙ υπάγεται απευθείας στην Γενική Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο