27 Φεβρουαρίου, 2021

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

H Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ) συστάθηκε το 2016 και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αρμοδιότητές της είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων φορέων στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών τους στους τομείς: Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασιακών Σχέσεων, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Επιμόρφωσης Εργαζομένων για την Πιστοποίηση Επαγγελμάτων και την προσαρμογή τους στις οικονομικές αλλαγές, Συστημικών Παρεμβάσεων, Ενίσχυσης υποδομών, διοικητικού εκσυγχρονισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εκτός θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Στους τομείς αυτούς έχει την αρμοδιότητα του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Παράλληλα συντονίζει το σχεδιασμό και εξειδικεύει τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς Στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς της. Επίσης έχει οριστεί ως Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) για την υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του ΥΠΕΚΥΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο site epiteliki-ergasias.gov.gr

 

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής

Η  Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6α του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ακολούθως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. 58994/04.06.2019, ΦΕΚ 2343/Β/18.06.2019) όρισε, ότι η Ε.Υ.Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ:

«…. Υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανάληψη, την ιεράρχηση και την εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» και «Κοινωνική Οικονομία», υποστηρίζει τη διοικητική ικανότητα του Υπουργείου σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους». Ειδικότερα, έχει αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

  • Σχεδιασμό ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας,
  • Προγραμματισμό, εξειδίκευση, προετοιμασία και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ ή/και άλλων Διεθνών Οργανισμών.
  • Συντονισμό και διαχείριση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020.
  • Διαχείριση του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για την περίοδο 2014-2021.
  • Σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης ή/και προγράμματος, δράσεων ή/και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους στους τομείς της ενεργού πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο site apko.gov.gr

 

 

Skip to content