14 Ιουλίου, 2024

Υπηρεσία Διαχείρισης ΤΠΑ

«Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ΕΠΑ  2021 – 2025»  

Με τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τον ν. 4635/2019 (Α’ 167), δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2021 και ορίζοντα υλοποίησης ως το έτος 2025, το ΕΠΑ στοιχειοθετεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και συνάμα πυξίδα για τον καλύτερο προσανατολισμό των φορέων κατάρτισης, κυρίως δε των Υπουργείων και των Περιφερειών, που καλούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν δράσεις και προγράμματα ως άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις και παράλληλα να συνεχίσουν την πορεία υλοποίησης των βασικών μεταρρυθμίσεων, όπως αυτές προβλέπονται και οριοθετούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ΕΠΑ 2021 – 2025» (ΤΠΑ) εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 73744/1-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3303) και τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.: 4412/18-01-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 158).

Το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ΕΠΑ 2021 – 2025» θέτει ως προτεραιότητα για την αγορά εργασίας και την απασχόληση την εξασφάλιση ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, ενώ παράλληλα προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Εργασίας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ισότητας των Φύλων.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 4412/18-01-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 158) ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίστηκε «η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης (Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Πρόσκληση υποδοχής χρηματοδοτούμενων έργων Εθνικού ΠΔΕ

Επιχορήγηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την εκτέλεση υποχρεώσεων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) κατ΄ εφαρμογή του αρ. 50 του  ν. 4811/2021

Εκδηλώσεις – Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλλων

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ_Ψ4ΟΡ46ΜΤΛΚ-4Θ7)

Πρώτη (1η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1503/28-9-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Τεχνική Βοήθεια του ΕΠΑ για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης (ΑΔΑ_62Θ946ΝΛΔΓ-ΧΟΥ)

Ένταξη 12 συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2021 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του ΥΠΕΚΥΠ, σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/16.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων».

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του ΥΠΕΚΥΠ» (πρώην ΚΕ ΠΔΕ 2021ΣΕ03400000) με κωδικό ΟΠΣ 5132727 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025.

«Εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των φύλων 2021-2025 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5153426 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

«Υποστήριξη των διαδικασιών στελέχωσης της διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).» με Κωδικό ΟΠΣ 5153443 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

«Παροχή υπηρεσιών συντονιστή έργου στην προσωρινή διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α)» με Κωδικό ΟΠΣ 5155015 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

«Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεφωνικού κέντρου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» με κωδ. ΟΠΣ 5158641 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

«Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού – Δημοσιότητα του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)» με κωδ. ΟΠΣ 5158863 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

«Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5150197 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

«Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5163918 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ 2021-2025»

1η Τροποποίηση – “12 συνεχιζόμενων έργων – Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου”_(ΑΔΑ 6ΕΟΗ46ΜΤΛΚ-Γ0Λ)

1η Τροποποίηση – “Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στέγασης του ΤΕΚΑ”_(ΑΔΑ_ΨΧΟΖ46ΝΛΔΓ-32Α)

“Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στέγασης του ΤΕΚΑ”_(ΑΔΑΨ90Ρ46ΜΤΛΚ-6ΣΥ)

1η Τροποποίηση – “Υποστήριξη των διαδικασιών στελέχωσης της διοίκησης του ΤΕΚΑ”_(ΑΔΑ_Ρ9ΞΗ46ΜΤΛΚ-5ΦΑ)

“Υπηρεσίες Υποστήριξης Κωδικοποίησης Εργατικής Νομοθεσίας”_(ΑΔΑ_9ΒΖΧ46ΜΤΛΚ-8ΕΛ)

“Προμήθεια & λειτουργία ΟΠΣ ΤΕΚΑ”_(ΑΔΑ 9Γ5746ΜΤΛΚ-ΩΑΤ)

“Πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων”_(ΑΔΑ Ω8ΚΩ46ΝΛΔΓ-ΕΕ6)

“1η Τροποποίηση – Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, πληροφορικής & ΤΚ ΤΕΚΑ”_(ΑΔΑ_6Σ1Κ46ΝΛΔΓ-7ΥΘ)

Τηλέφωνα

  • 2131516511
  • 2131516406
  • 2131516738
  • 2131516042
  • 2131516405

Email: pde@yeka.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο