22 Μαΐου, 2024

ΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.21552/681 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 2599)

Άρ. 1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο