24 Μαΐου, 2024

ΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Η υπ ‘ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Β΄ 1775)

Άρ. 1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο