22 Μαΐου, 2024

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την προστασία των ευπαθών ομάδων στον ιδιωτικό τομέα

Η υπ’ αριθμ. οικ.31898 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (ΦΕΚ Β’ 4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55)»

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο