5 Δεκεμβρίου, 2022

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι ο αρμόδιος μηχανισμός επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, το Σ.ΕΠ.Ε. είναι αρμόδιο να ερευνά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την αδήλωτη εργασία.

Πέραν του ελεγκτικού του ρόλου, το Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργεί ταυτόχρονα ενημερωτικά, συμβουλευτικά, προληπτικά και συμφιλιωτικά, καλύπτοντας μέσω του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιών του το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Αναλυτικότερα το Σ.ΕΠ.Ε. επικεντρώνεται ιδίως στα ακόλουθα αντικείμενα:

α) Στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω ελέγχων εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

β) Στη δημιουργία πνεύματος συμφιλίωσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

γ) Στην παροχή πληροφοριών προς εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

δ) Στη διενέργεια ελέγχων σχετικών με την ασφαλιστική κάλυψη και τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων.

ε) Στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στο πλαίσιο της κατασταλτικής του δράσης.

Η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ε.Α.Υ.Ε.) και η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων αποτελούν τους δύο κλάδους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

 

Επισυνάπτεται ο κατάλογος υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο