15 Ιουλίου, 2024

Σημεία παρεμβάσεων του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Π. Τσακλόγλου στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ε.Ε (11&12 Ιανουαρίου 2024)

Στη Namur (Βέλγιο) βρίσκεται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου, όπου συμμετέχει στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ο Υφυπουργός τόνισε ότι προτεραιότητες των κρατών μελών και της ΕΕ πρέπει να είναι :

  1. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής μετάβασης, διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση με ευκαιρίες επανειδίκευσης για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  2. Η προώθηση και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων μορφών εργασίας
  3. Η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στη διεθνή πολιτική και τις εμπορικές σχέσεις.
  4. Η διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς με την προώθηση αξιοπρεπών εργασίακών πρακτικών, υποστηρίζοντας παράλληλα την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
  5. Η προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση των διακρίσεων, τη διασφάλιση ίσων αμοιβών κα την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας .

Σε άλλη παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι η ενσωμάτωση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και στις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών αποτελεί σημαντική πτυχή της εφαρμογής του νέου πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης.  Το έργο που έχει γίνει μέχρι στιγμής από την Άτυπη Ομάδα Εργασίας για τις Κοινωνικές Επενδύσεις καταδεικνύει ότι παρά την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ακριβής μέτρηση των κοινωνικών επενδύσεων, οι οικονομικές αποδόσεις τους είναι υψηλές. Η υιοθέτηση κοινών μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων είναι σημαντικές για την ενσωμάτωση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.

Στο πλαίσιο συζήτησης για κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο της αγοράς εργασίας, ο κος Τσακλόγλου αναφέρθηκε στην μεγάλη επιτυχία του προγράμματος SURE, με βάση το οποίο εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη απέφυγαν την ανεργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Τόνισε ότι με βάση αυτή την εμπειρία, θα ήταν επιθυμητή, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, η μονιμοποίηση αυτού του προγράμματος το οποίο εκτός των άλλων μπορεί να προσφέρει και σημαντικές δυνατότητες στο πεδίο της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.

Τέλος, στο πλαίσιο της συζήτησης για μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ και την ανάγκη υιοθέτησης των ευρωπαϊκών πρακτικών στα πεδία της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής από τα υποψήφια κράτη-μέλη, ο Υφυπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι τα κράτη-μέλη και η ΕΕ οφείλουν:

  1. Να παρέχουν τεχνική βοήθεια στις υποψήφιες χώρες ώστε οι πολιτικές τους σε αυτά τα πεδία να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα και τις Αρχές της ΕΕ
  2. Να συμφωνήσουν με τα υποψήφια κράτη-μέλη σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και τακτικές διαδικασίες παρακολούθησης.
  3. Να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί οικονομικής στήριξης, όπως αυτοί της προενταξιακής βοήθειας, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
  4. Να υπάρξει διαφάνεια και συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς στις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων στον τομέα της διεύρυνσης με την ενεργό συμμετοχή των υποψηφίων χωρών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο