18 Ιουλίου, 2024

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης για την Κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) (http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2) το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 31/07/2021, ενώ στη συνέχεια θα εκκινήσει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Η κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας περιλαμβάνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο της Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εγκρίθηκε από  Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2020. Τον Απρίλιο του 2021 υπεγράφη σχετική «Προγραμματική Συμφωνία», μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Γ.Γ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων κ. Στ. Κουτνατζή.

Το Υπουργείο, μέσω της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης και της αρμόδιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες, ήτοι την εκπόνηση τεχνικού δελτίου, τη σύνταξη της διακήρυξης, τις διαδικασίες ανάθεσης και επιλογής Αναδόχου, την παρακολούθηση της σύμβασης καθώς και την παραλαβή του παραδοτέου και την παράδοσή του στη Γ.Γ.Ν.Κ.Θ. Το Προσχέδιο Κώδικα θα τύχει τελικής επεξεργασίας από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Είναι αρχικού Π/Υ 424.550 €, θα έχει διάρκεια 10 μήνες και στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των διατάξεων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων των εισφορών και των παροχών όλων των π. Ταμείων, Κλάδων και Φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, στην κύρια και στην επικουρική ασφάλιση. Αφετηρία και βάση της παρούσας κωδικοποίησης θα αποτελέσει υπάρχον προσχέδιο διοικητικής κωδικοποίησης του έτους 2015, το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) τις δομικές αλλαγές που έφεραν στο ασφαλιστικό σύστημα οι μετέπειτα νόμοι 4387/2016 και 4670/2020, ούτε τις κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις που αφορούν στο Δημόσιο.

Οι ασφαλιστικές διατάξεις, ήταν ανέκαθεν από τα πιο δαιδαλώδη και πολύπλοκα κομμάτια της νομοθεσίας μας. Η διοικητική κωδικοποίηση αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την απλοποίησή τους, την αποκάθαρση από ρητώς ή σιωπηρώς κατηργημένες διατάξεις και τη συγκέντρωση όλης της ύλης σε ένα ενιαίο κείμενο. Οι αλλαγές αυτές θα διευκολύνουν τόσο τις δημόσιες υπηρεσίες στη διαχείριση των ασφαλιστικών θεμάτων, περιλαμβανομένης της έκδοσης συντάξεων, όσο και τους ασφαλισμένους.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο