21 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2, περ. γ΄του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλους : α) «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091689 και β) «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091683, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2013-2020», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης ύψους δύο εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (2.005.871,05 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο