14 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών-Εμπειρογνωμόνων (Απόφαση 70) ΑΣΕΠ

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Επιλογής Στελεχών Δημοσίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 5062/2023 για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β’, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για εγγραφή στον Κατάλογο Ιδιωτών – Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι/ες   μπορούν  να  απευθύνονται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  mitroo-idioton@asep.gr.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο περιεχόμενο