22 Μαΐου, 2024

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης

Διακήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν.4412/16) ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 2021 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό  κριτήριο κατακύρωσης την τιμή. 

για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις κεντρικές υπηρεσίες του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Προϋπολογισμός: έως δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα  λεπτά (19.354,84 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή έως 24.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει της  τιμής. 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής αγαθών.  

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  για τα πρώτα τριάντα ένα είδη του πίνακα ειδών (του παραρτήματος Ι) και δεκαπέντε (15)  εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για όλα τα υπόλοιπα είδη του ίδιου πίνακα. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθήνα.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο