21 Απριλίου, 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για «Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης» για την «Πιλοτική Εφαρμογή της Δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”».

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων (σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016) σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην Πράξη: «Πιλοτική Εφαρμογή της Δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”».

Συνολικός προϋπολογισμός: Τριάντα χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (30.000,00€), ήτοι τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια (37.200,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο