14 Ιουλίου, 2024

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας

Κ. Χατζηδάκης: Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή, σημαντική μεταρρύθμιση στην οποία επενδύει η κυβέρνηση

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ένα ακόμα βήμα προς τη μετεξέλιξη του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας κατά τους επόμενους μήνες συνιστά η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας (το κείμενο της προκήρυξηςπου έρχεται σε συνέχεια της τοποθέτησης του πενταμελούς Συμβουλίου Διοίκησης στο τέλος του 2021. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει σε 15 εργάσιμες ημέρες (9 Φεβρουαρίου).

Ο Διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της αρχής που προβλέπονται στο Νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, εκτός από αυτές που ρητά ορίζεται ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων:

  • Εκδίδει και τροποποιεί τον Οργανισμό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Επιθεώρησης Εργασίας και περιγράφει τις θέσεις εργασίας των Υπηρεσιών αυτής, μέσω της κατάρτισης περιγραμμάτων εργασίας.
  • Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Διαμορφώνει και επικαιροποιεί τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής.
  • Εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων νομοθετικές ρυθμίσεις σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
  • Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας και την κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους.
  • Ασκεί κάθε άλλη υφιστάμενη, κατά την έναρξη ισχύος της Επιθεώρησης Εργασίας, αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Εργασίας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Διοικητής υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που καθορίζει τις υποχρεώσεις του και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως και σε ετήσια βάση.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής με απόφασή του (που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ) εκδίδει τον Οργανισμό της Επιθεώρησης Εργασίας, που θα περιγράφει την διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, τις αρμοδιότητές τους κ.λπ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Μετά την έκδοση του Οργανισμού, ο Υπουργός Εργασίας θα εκδώσει Διαπιστωτική Πράξη για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας. Από την έναρξη λειτουργίας της, η Επιθεώρηση Εργασίας καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΕΠΕ.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το ΣΕΠΕ, που συνεχίζει να πραγματοποιεί με εντατικούς ρυθμούς ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Η σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας που θα διαθέτει λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, είναι μια από τις βασικότερες τομές που εισήχθησαν με το Νόμο για την Προστασία της ΕργασίαςΣτόχος είναι να πραγματοποιεί το έργο της χωρίς πολιτικούς ελέγχους και παρεμβάσεις και να αναβαθμιστεί ο κρίσιμος ρόλος της για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας το ωράριο, τις αμοιβές, την υγεία και ασφάλεια, την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων κ.α.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το διορισμό του Διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας γίνεται ένα ακόμα βήμα για να ξεκινήσει μια νέα εποχή για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στην αγορά εργασίας. Μαζί με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η νέα Αρχή θα αποτελέσουν σημαντικά όπλα στην καταπολέμηση της μαύρης και της υποδηλωμένης εργασίας. Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασίας, όπως θα ξεκινήσει να λειτουργεί τους επόμενους μήνες, θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με πολύ περισσότερες εγγυήσεις αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Και θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την τήρηση των κανόνων τόσο σε σχέση με το ωράριο και τις υπερωρίες των εργαζομένων, όσο και σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Είναι μια μεταρρύθμιση στην οποία επενδύει η κυβέρνηση».

Η διαδικασία για την επιλογή του Διοικητή

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας αντικείμενα και διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και να γνωρίζουν άριστα μια ξένη γλώσσα. Ως πρόσθετα προσόντα τα οποία βαθμολογούνται αντικειμενικά με μόρια, προσμετρώνται η κατοχή διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου, η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης επιπέδου αντιστοίχου των ανώτερων διευθυντικών στον ιδιωτικό τομέα ή γενικών διευθυντών στον δημόσιο τομέα κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και συνοδευτικό φάκελο σε διάστημα 15 εργασίμων ημερών. Η πρώτη διαλογή των υποψηφίων για τις θέσεις -στη βάση των προσόντων τους- θα γίνει από ανεξάρτητη Επιτροπή, που υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης  τον κατάλογο των τεσσάρων  επικρατέστερων υποψηφίων. Το Συμβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δυο από τους τέσσερις επικρατέστερους υποψήφιους με σειρά προτεραιότητας και υποβάλλει πρόταση στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος επιλέγει τον έναν εκ των δυο και τον προτείνει προς έγκριση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ακολουθεί ο διορισμός του Διοικητή με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο