20 Ιουλίου, 2024

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Δημοσιεύθηκε σήμερα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Με προηγούμενες αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, έχουν ήδη οριστεί τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, υπό τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις, ενώ έχει καθοριστεί και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που αντικαθιστά το ΣΕΠΕ, με αρμοδιότητα τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας το ωράριο, τις αμοιβές, την υγεία και ασφάλεια, την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων κ.α.. Η νέα Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Τα όργανα διοίκησης της νέας Αρχής είναι ο Διοικητής και το Συμβούλιο Διοίκησης, τα οποία απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές (πρόεδρος και τέσσερα ακόμα μέλη), με πενταετή θητεία. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο και να γνωρίζουν άριστα μια ξένη γλώσσα ενώ ως πρόσθετα προσόντα τα οποία βαθμολογούνται αντικειμενικά με μόρια, προσμετρώνται μεταπτυχιακό / διδακτορικό, διοικητική εμπειρία και αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και συνοδευτικό φάκελο σε διάστημα 15 εργασίμων ημερών. Η επιλογή των δέκα επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις θα γίνει από ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:

  1. Αθανάσιο Παπαϊωάννου, Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
  2. Ματθούλα Τριανταφύλλου, Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Μέλος.
  3. Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Μέλος.
  4. Μιχαήλ Αλέπη, Αντιπρόεδρο Α’ Ομάδας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ως Μέλος.
  5. Δημήτριο Λαδά, Επίκουρο Καθηγητή Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος.

Σύμφωνα με το νόμο 4808/2021, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει πέντε από τους δέκα επικρατέστερους υποψήφιους και στη συνέχεια ζητά τη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή για τη διαδικασία που ξεκινά τώρα, δύο από τα πέντε μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών ετών, άλλα δύο για θητεία τεσσάρων ετών και ένα μέλος για θητεία πέντε ετών, αντίστοιχα.

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο