21 Απριλίου, 2024

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ΠΝΠ 11/3)

Άρθρο 3 «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών» της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο