18 Μαΐου, 2024

Παρατάσεις εγκριτικών αποφάσεων των δικαιούχων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης»

Η πρώτη παράταση περιλαμβάνεται στην από 11-3-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 καθώς και το άρθρο 4 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76).

Η δεύτερη παράταση στην υπ’ Αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ.14717/303/8-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1379) υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης».

Η τρίτη παράταση στην υπ’ Αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ.17784/368/8-5-2020 (ΦΕΚ Β΄1897) υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης».

Η τέταρτη παράταση στην υπ’ Αριθμ. πρωτ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020 (ΦΕΚ Β 5001) υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης».

Η πέμπτη παράταση στην υπ’ Αριθμ. Δ13οικ. 3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ Β΄238) υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο