19 Ιουνίου, 2024

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων (ΠΝΠ 30/3)

Άρθρο 25 «Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων» της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86)

Μετάβαση στο περιεχόμενο