16 Απριλίου, 2024

ΚΥΑ για την παράταση των μέτρων ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας (τηλεργασία)

Η υπ’ Αρ. οικ. 23180/26-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, (Α’ 55), όπως ισχύει».

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο