Μάι 12, 2021

ΚΥΑ για την παράταση των μέτρων ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας (τηλεργασία)

Η υπ’ Αρ. οικ. 23180/26-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, (Α’ 55), όπως ισχύει».

σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content