8 Ιουνίου, 2023

ΚΥΑ για την παράταση ισχύος των μέτρων στην αγορά εργασίας και ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας

Η υπ΄αριθ. οικ. 8690/199/25-02-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 756)

Η υπ΄ αριθ. οικ. 8689/198/25-02-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (ΦΕΚ Β’ 756)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο