15 Ιουνίου, 2024

Προσυνταξιοδοτικές Παροχές

Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ιδρύθηκε με το άρθρο 60 του  ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 78 Α΄) ως φορέας επικουρικής ασφάλισης  Ν.Π.Δ.Δ. από 01.09.2005, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με τις διαρθρωτικές ρυθμίσεις του προαναφερόμενου νόμου 3371/2005 (άρθρα 58 – 62) και του ν. 3455/2006, άρθρο 26 παρ. 1 (ΦΕΚ 84 Α), με σκοπό την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με τις διατάξεις των άρθρων 51 (παρ. 2 περ. β΄) και 53 (παρ. 1 περ. Η) του ν. 4387/2016 (Α΄85) το ΕΤΑΤ εντάχθηκε από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ (και ήδη e-ΕΦΚΑ με το άρθρο 1 ν.4670/2020, ΦΕΚ  Α΄43) με σκοπό τη χορήγηση:

  1. των προ συνταξιοδοτικών παροχών και της διαφοράς επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ στους συνταξιούχους και στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλ. μέχρι 12-5-2016) είχαν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της σχετικής παροχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικείων φορέων ασφάλισης (ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΤΠ και ΛΑΚ)
  2. των παροχών προ συνταξιοδοτικού καθεστώτος στους συνταξιούχους του τ. ΕΤΕΑΜ (στη συνέχεια ΕΤΕΑ, ΕΤΕΑΕΠ και νυν e-ΕΦΚΑ, άρθρο 73Α παρ. 4 του ν. 4387/2016). Με το άρθρο 73Α του ν.4387/2016 επανακαθορίσθηκε ο τρόπος υπολογισμού των καταβαλλόμενων από το πρώην ΕΤΑΤ παροχών.

Με την αρ. Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΙΔ465Θ1Ω-ΟΜ5) εγκύκλιο του Υπουργείου μας γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις οι σχετικές με το ΕΤΑΤ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο