23 Ιουνίου, 2024

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4052/2012 (Α΄ 41), και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρεχόταν η δυνατότητα στο Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης να εξαιρεθούν από την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) που συστάθηκε με τον ανωτέρω νόμο και να μετατραπούν αυτοδίκαια σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94-97 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α’ 211/ 20.12.2023).

Ακολούθως, ιδρύθηκαν τέσσερα (4) Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των φαρμακευτικών εργασιών, του εμπορίου τροφίμων και των εταιρειών πετρελαιοειδών, με σκοπό τη χορήγηση μηνιαίας σύνταξης για την κάλυψη των κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, και του θανάτου. Πιο συγκεκριμένα τα Ταμεία αυτά είναι τα εξής:

  1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ51020/4883/105/21.2.2013 (Β΄ 411), τροποποίηση (Β΄3810) 30.10.2017 και νέα τροποποίηση (Β΄610) 26.01.2024.
  2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5352/121/21.2.2013 (Β΄ 412), τροποποίηση (Β΄ 245) 06.02.2014, νέα τροποποίηση (Β΄3449)23.05.2023.
  3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ51020/5054/113/21.2.2013 (Β΄ 410).
  4. Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄ 409) και τροποποίηση (Β΄ 2525) 29.06.2018.
Μετάβαση στο περιεχόμενο