18 Μαΐου, 2024

ΤΕΑ και ΙΕΣΠ-ΤΕΑ Προαιρετικής Ασφάλισης

Στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές 2021 λειτουργούν εικοσιένα (21) Ταμεία Επαγγελματικής Προαιρετικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160), του ιδρυτικού δηλαδή νόμου του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τα Ταμεία αυτά δραστηριοποιούνται στον δημόσιο τομέα, στον χώρο της ναυτιλίας, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του τραπεζικού τομέα, του χρηματιστηριακού τομέα, αλλά αφορούν και σε ειδικότερους κλάδους, όπως στον κλάδο των οικονομολόγων, των γεωτεχνικών, των αστυνομικών/πυροσβεστών/λιμενικών, των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ.. Παράλληλα, τελούν υπό ίδρυση και νέα ΙΕΣΠ-ΤΕΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δυναμικότητα του θεσμού στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Σκοπός των Ταμείων Επαγγελματικής Προαιρετικής Ασφάλισης είναι η παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ενδεικτικά για τους κινδύνους του γήρατος, του θανάτου, της αναπηρίας, του ατυχήματος, της ασθένειας, της διακοπής της εργασίας. Η παροχή αφορά σε καταβολή εφάπαξ ποσού, όμως, σε ορισμένα Ταμεία, το αναλογούν ποσό δύναται να καταβάλλεται και περιοδικώς (σύνταξη). Τα Ταμεία Επαγγελματικής Προαιρετικής Ασφάλισης που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι τα εξής:

 1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8370/117/14.05.2004 (Β΄ 727), τροποποίηση (Β’ 452) 16.04.2010, νέα τροποποίηση (Β’ 3662) 11.11.2016 και τελευταία τροποποίηση (Β΄48) 18.01.2019.
 2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Οικονομολόγων-Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20163/292/26.08.2004 (Β΄ 1307) και τροποποίηση (Β΄ 2764) 02.12.2011.
 3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ. – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α ΕΛ.ΤΑ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/19631/283/06.09.2004 (Β΄ 1364), τροποποίηση (Β΄1370) 14.07.2008 και νέα τροποποίηση  (Β΄ 2638) 30.06.2020.
 4. Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Γ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8889/122/04.07.2006 (Β΄ 818), και τροποποίηση (Β΄ 2765) 02.12.2011.
 5. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο Ν.Π.Ι.Δ., Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20964/255/23.10.2008 (Β΄ 2192).
 6. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/12693/141/29.05.2009 (Β΄ 1028), τροποποίηση (Β΄ 115) 02.02.2012, νέα τροποποίηση (Β΄ 3544) 10.10.2017.
 7. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών (Τ.Ε.Α.A.Α.Π.Λ..- Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/15970/182/04.09.2009 (Β΄ 1903), τροποποίηση (Β΄ 786) 04.04.2013 και νέα τροποποίηση (Β΄ 5061) 17-11-2020.
 8. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ J&J/JC–Ν.Π.Ι.Δ.) Υπουργική Απόφαση Φ.51020/10407/104/26.05.2010 (Β΄ 715), τροποποίηση (Β’ 2357) 03.11.2015.
 9. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/17229/147/06-08-2010  (Β΄ 1279), τροποποίηση (Β΄ 593) 14.03.2013 και νέα τροποποίηση  (Β΄ 3934) 25.10.2019.
 10. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. – Σ.Ο.Ε.Λ – Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση ΑΤ10/Φ.51020/36232/648/03.10.2016 (Β΄ 3166).
 11. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστικών Συγκοινωνιών Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση ΑΤ10/Φ.51020/54076/874/19.01.2017 (Β΄ 60).
 12. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης – Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α Ι.Σ.Θ. Ν.Π.Ι.Δ), Υπουργική Απόφαση AT 10/Φ.51020/26405/447/19.07.2017 (Β΄ 2496).
 13. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ACCENTURE – Ν.Π.I.Δ. (Τ.Ε.Α ACCENTURE Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση ΑΤ10/Φ.51020/42461/662/13.10.2017 (Β΄ 3632).
 14. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου και Συνεργατών – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ –Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/27566/682/24.05.2018 (Β΄1889), τροποποίηση (Β΄ 4105) 01.08.2022.
 15. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA – Υ.Π.Α. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/οικ.4994/131/07.02.2019 (Β΄307).
 16. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ., Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/18752/557/07.06.2019 (Β΄ 2150).
 17. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Διατηρούντων Σχέση Παραγωγικής Συνεργασίας Με Τις Ασφαλιστικές Εταιρείες του Ομίλου «Ιντεραμέρικαν» & Υπαλλήλων Αυτών Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ – Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/οικ.12457/307/07.06.2019 (Β΄ 2142).
 18. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού BETA ΒΕΤΑ CAE Systems N.Π.Ι.Δ., Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/17434/514/11.06.2019 (Β΄ 2273).
 19. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των εταιρειών του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183/27.09.2019 (Β΄ 3601).
 20. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.- Ε.Θ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ51020/οικ.28691/831/10.09.2020 (Β΄ 4188).
 21. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ51020/οικ.35858/1018/22.10.2020 (Β΄ 4854).
 22. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της εταιρείας Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Intrum Hellas REO Solutions A.E.  (ΤEA Intrum – Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/51020/οικ.8477/212/08.03.2021 (Β΄ 1081).
 23. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού της Εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ., (ΤΕΑ ΔΑΑ Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ.51020/50982/9477/15.07.2021 (Β΄3398)
 24. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ., Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ51020/105139/17.12.2021 (Β΄6342).
 25. Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank – Ν.Π.Ι.Δ. (Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. Προσωπικού Ομίλου Eurobank – Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ51020/9221/02.02.2022 (Β΄ 817).
 26. Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού και Συνεργατών των εταιρειών “ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.” και “ ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA ΔΥΝΑΜΙΣ – ΓΕΝΚΑ Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Δ16/Φ51020/39748/27.04.2020 (Β΄ 2160).
 27. Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Μελών και Προσωπικού Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – Ν.Π.Ι.Δ. (ΙΕΣΠ-TEA ΙΣΑ Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ51020/120931/14.12.2022 (Β΄ 6479).
Μετάβαση στο περιεχόμενο