24 Μαΐου, 2024

Νομοθεσία

Νόμοι

 • άρθρα 7 και 8 ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α’ 160/11.07.2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014)
 • ν. 4052/2012 «Μετατροπή Επικουρικών Ταμείων σε Τ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 41/01.03.2012)
 • άρθρο 4 ν. 4225/2014 «Ρύθμιση θεμάτων «διαδοχικής» επικουρικής ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου και φορείς του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012» (ΦΕΚ Α’ 2/31.12.13) και Εγκύκλιοι αρ. Φ.51020/οικ.3355/39/21.02.2014 και Φ.1500/15021/832/24.06.2016 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α’ 2)
 • ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 192/14.11.2018)
 • ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 72/ 23.03.2020)

Προεδρικά Διατάγματα

 • Π.Δ. 227/2004 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας /98/41/ΕΚ» (ΦΕΚ Α’ 212/05.11.2004)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Φ.επαγγ.ασφ./οικ.16/09.04.2003 «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλιση» (ΦΕΚ Β’ 462/17.04.2003) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ. 51230 οίκ.21967/360 (ΦΕΚ Β’ 2438/30.09.2013), με την Υπουργική Απόφαση Φ.51010/16198/651 (ΦΕΚ Β’ 78/19.01.2015) και με την Υπουργική Απόφαση Δ15-16/Φ.51010/250/7/04.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 14/10.01.2018)
 • Φ.επαγγ.ασφ./43/13.11.2003 «Διαδοχική ασφάλιση στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β’ 1703/ 19.11.2003)
 • Φ.51010/1821/16/16.02.2004 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων» (ΦΕΚ Β’ 370/24.02.2004)
 • Φ.51010/45802/1145 «Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β’ 3532/30.12.2014)
 • Φ.51010/42926/1085 «Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορισμός στοιχείων που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεών τους» (ΦΕΚ Β’ 3532/30.12.2014)
 • Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ Β’ 178/23.01.2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678 (ΦΕΚ Β’ 3556/04.11.2016) και την Υπουργική Απόφαση ΑΤ10/Φ51010/οικ.58121/9288 (ΦΕΚ Β’ 3/05.01.2017)
 • Φ.51010/1660/12 «Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και χρονικό διάστημα υποβολής τους» (ΦΕΚ Β’ 179/23.01.2015)
 • Φ.51220/51546/1432/15.01.2021 «Καθορισμός του περιεχομένου και του τύπου των ετήσιων λογαριασμών και του ελάχιστου περιεχομένου των ετήσιων εκθέσεων των Ι.Ε.Σ.Π –Τ.Ε.Α.» (ΦΕΚ Β’ 227/25.01.2021)
 • Φ.51220/26386/07.05.2021 «Τρόπος υπολογισμού του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας για τα Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α.» (ΦΕΚ Β’ 2007/14.05.2021)
 • Φ.51220/26375/07.05.2021 «Καθορισμός επιμέρους ορίων και περιορισμών των επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. και λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 18 του ν. 4680/2020 (Α’ 72)» (ΦΕΚ Β’ 2007/14.05.2021)
 • Φ.51220/55418/27.07.2021 «Περιεχόμενο της αναλογιστικής έκθεσης που υποβάλλεται από τα Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή» (ΦΕΚ Β’ 3728/12.08.2021)
 • Φ.51220/76359/07.10.2021 «Άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 10 και 11 του ν. 4680/2020» (ΦΕΚ Β’ 5063/02.11.2021)
 • Φ.51220/103597/15.12.2021 «Σχηματισμός τεχνικών προβλέψεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4680/2020 (Α’ 72)» (ΦΕΚ Β’ 6155/22.12.2021)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο