17 Απριλίου, 2024

Διεθνή Θέματα Επαγγελματικής Ασφάλισης

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και Εποπτεία

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα Ι.Ε.Σ.Π.-T.E.A. διέπονται ως προς την λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως ισχύουν κάθε φορά.

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες και την εποπτεία  των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι η Οδηγία 2341/2016 (Οδηγία IORP II),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με τον ν.4680/2020 (ν.4680/2020 ΦΕΚ Α’ 72).

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή και διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης.

 

Διασυνοριακή Δραστηριότητα Ι.Ε.Σ.Π.

Τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών μπορούν να επωφεληθούν από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαχειριστούν επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

Το Ι.Ε.Σ.Π., το οποίο ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα, καθώς και τις απαιτήσεις πληροφόρησης προς τα μέλη, τα υποψήφια μέλη και τους δικαιούχους που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής (κράτος μέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και μελών ή δικαιούχων).

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης διασυνοριακής δραστηριότητας ημεδαπών ή μη Ι.Ε.Σ.Π.

 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) (www.eiopa.europa.eu)  αποτελεί μια εκ των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.  Συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λειτουργεί από 01.01.2011. Στην αρμοδιότητα της EIOPA εμπίπτουν οι δραστηριότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Τα καθήκοντα της EIOPA περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της συνεπούς, αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, την παροχή γνωμοδοτήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και τη διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων των αγορών. Παράλληλα, η EIOPA παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκπροσωπεί τη χώρα ως αρμόδια αρχή για την επαγγελματική ασφάλιση στην EIOPA με στόχο την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλει χρηματοοικονομικά στοιχεία για τον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης και συμμετέχει στις διαδικασίες, Ομάδες Εργασίας, όργανα και Επιτροπές της EIOPA.

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) (https://www.oecd.org/pensions/private-pensions) στον τομέα των ιδιωτικών συντάξεων (προσωπικές – επαγγελματικές) αφορούν κυρίως:

  1. την εξέταση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων παγκοσμίως
  2. την ανάλυση πολιτικών και τεχνικών ζητημάτων
  3. τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών
  4. τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις ιδιωτικές συντάξεις

Οι δράσεις του ΟΟΣΑ στον τομέα των ιδιωτικών συντάξεων αποτελούν αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας για τις ιδιωτικές συντάξεις (Working Party on Private Pensions-WPPP). Το WPPP έχει ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών του OECD και των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, τη βελτίωση της οικονομικής θέσης των εν λόγω συστημάτων καθώς και την προστασία των μελών και των δικαιούχων.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υιοθετεί τα κανονιστικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟECD, αποστέλλει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις και συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του WPPP.

Μετάβαση στο περιεχόμενο