22 Μαΐου, 2024

Επαγγελματική Ασφάλιση

H Επαγγελματική Ασφάλιση στην Ελλάδα θεσπίστηκε με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160) και αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3029/2002).

Με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση, το σκοπό,  την εποπτεία  και τον έλεγχο των  Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3029/2002, η εποπτεία των ΤΕΑ ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Δ/νση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης και αφορά στην τήρηση του νόμου, στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και στη φερεγγυότητα των ΤΕΑ. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων των διοικητικών κυρώσεων και ενδεικτικά των διοικητικών προστίμων, για να αποφευχθεί ή αποκατασταθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία επιζήμια για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Με το άρθρο 9 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160) ορίζεται ως συναρμόδια για την εποπτεία και των έλεγχο των ΤΕΑ, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Ο έλεγχος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αφορά στην οικονομική λειτουργία και βιωσιμότητα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Από το 2014, σύμφωνα με τον ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107), ορίζεται επιπλέον ως συναρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ΤΕΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αρμόδια για την εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως ισχύει, ιδιαίτερα δε για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων επενδύσεων, την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο