19 Ιουνίου, 2024

Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.), ως γνωμοδοτικό όργανο, που απαρτίζεται:

α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας, ως Πρόεδρο, που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

β) Έναν Νομικό Σύμβουλο Ν.Σ.Κ. ή έναν συνταξιούχο ανώτερο δικαστικό λειτουργό ή ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά προτίμηση ειδικό στα ασφαλιστικά θέματα, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

δ) Έναν Ειδικό Σύμβουλο ή Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργείου με τον αναπληρωτή του.

ε) Τον αρμόδιο για κάθε θέμα Γενικό Διευθυντή της Γ.Γ.Κ.Α., που αναπληρώνεται από Διευθυντή της Γ.Γ.Κ.Α.

στ) Έναν Αναλογιστή με τον αναπληρωτή του.

ζ) Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του.

η) Δύο εκπροσώπους των ασφαλισμένων με τους αναπληρωτές τους.

 

Το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας είναι αρμόδιο για την:

α) Γνωμοδότηση σε κάθε πρόταση τροποποίησης συμπλήρωσης ή κατάργησης καταστατικών διατάξεων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεωνν, που αφορά στα ασφαλιστέα πρόσωπα, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) και την επιβάρυνση αυτών με πρόσθετα τέλη και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, τις προϋποθέσεις, την έκταση το ύψος και διακοπή των χορηγουμένων πάσης φύσεως ασφαλιστικών παροχών και τα της  αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας.

β) Γνωμοδότηση σε αμφισβητήσεις ως προς την υπαγωγή σε υποχρεωτική ασφάλιση προσώπων ή κατηγοριών εργαζομένων ή αμφισβητήσεων που αφορά στη διαδοχική ασφάλιση κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/61 (ΦΕΚ 175/Α/19.9.61) ή άλλων ειδικοτέρων νόμων.

γ) Λήψη απόφασης σε θέματα απόλυσης μισθωτών ασφαλισμένων σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι απολαύουν της ειδικής προστασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 694/37 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.Δ. 713/1970 (ΦΕΚ 237/Α/7.11.70).

δ) Γνωμοδότηση σε κάθε θέμα που προβλέπεται από γενική ειδική διάταξη ή γενικότερης ασφαλιστικής και κοινωνικής σημασίας που παραπέμπεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο