15 Ιουνίου, 2024

ΑΜΚΑ

Ο Aριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είναι υποχρεωτικός από το 2009 για όσους εργάζονται ή ασφαλίζονται ή πρόκειται να αναλάβουν εργασία εντός των ορίων της χώρας μας. Επί της ουσίας, ο ΑΜΚΑ αντικαθιστά τους παλιούς αριθμούς μητρώου των πολυάριθμων τέως ασφαλιστικών φορέων που έχουν πλέον ενταθεί στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα e-ΕΦΚΑ. Ο ΑΜΚΑ εκδίδεται με τη επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας ή στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι βασικές νομικές και διοικητικές ρυθμίσεις είναι ως ακολούθως:

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1 και 2 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58), o A.M.K.A καθιερώθηκε υποχρεωτικά από 1-6-2009, ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.
  2. Με την αριθ. οικ.7791/245/Φ80321/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄596) καθορίζεται η διαδικασία για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α από τα Κ.Ε.Π και τον e-ΕΦΚΑ.
  3. Με την αριθ. Φ80320/1516/39/Δ.18 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύθηκαν οι περιπτώσεις δικαιούχων απόκτησης ΑΜΚΑ και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση του αριθμού.
  4. Με τα άρθρα 53 και 55 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 169) ρυθμίσθηκε η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση των αιτούντων διεθνή προστασία με την χορήγηση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού).
  5. Με την αριθ. 717/28-1-2020 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας – Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.» (ΦΕΚ Β΄199) εξειδικεύθηκαν οι όροι χορήγησης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. στους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση.
  6. Με την αριθ. Φ80320/4382/225/13-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύθηκαν τα θέματα που αφορούν τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο