14 Ιουλίου, 2024

Παιδική Προστασία

α) Επίδομα Παιδιού

Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο από το πρώτο παιδί και εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και το συνολικό ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21 Α’).

Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr

β)  Επίδομα Γέννησης

Το επίδομα χορηγείται για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, στις μητέρες ή τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα, με εισοδηματικά κριτήρια και με την προϋπόθεση της νόμιμης και μόνιμης διαμονής. Το ύψος του επιδόματος γέννησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού και η 2η δόση πέντε μήνες μετά από το μήνα γέννησης του παιδιού.

Το Επίδομα Γέννησης θεσπίστηκε με το ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21 Α)

Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr

γ) Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Πρόκειται για ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών – συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, οι οποίες:

– κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης
– το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε:

 • 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ
 • 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 και 4.700 ευρώ

Θεσπίστηκε με το νόμο 3016/2002 για την Εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν.4701/2020 (Α΄128)

Περισσότερες πληροφορίες στο oreina.epidomata.gov.gr

α) Θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Παρέχονται θέσεις ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας σε:

 • βρέφη
 • νήπια
 • παιδιά

μέσω της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, η οποία συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
– η αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
– η στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην εργασία.

Για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης, εκδίδονται κάθε έτος ΚΥΑ (επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες στο eetaa.gr

β) Παράλληλο πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Το παράλληλο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:

 • στις οικογένειες των υπαλλήλων και του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 • σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αυξάνοντας το εισοδηματικό κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133)

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Δ11/οικ.32940/1376/14-8-2020, Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β΄3538).

Α. Υιοθεσία

Η υιοθεσία είναι θεσμός παιδικής προστασίας που εφαρμόζεται στη χώρα μας με σκοπό την οικογενειακή αποκατάσταση του απροστάτευτου παιδιού. Είναι η νομική πράξη που διαπλάσσει τεχνητή γονική σχέση και τελείται με δικαστική απόφαση.

Ο θεσμός της υιοθεσίας ανηλίκων ρυθμίζεται τόσο από τις διατάξεις των άρθρων 3-11 του 1ου κυρωτικού άρθρου του ν. 2447/96 (ΦΕΚ Α’ 278), 23 και 1542-1588 Α Κ, 20-25 του ν.4538/2018 (ΦΕΚ Α’ 85) και του π.δ/τος 226/99 (ΦΕΚ Α’ 190), καθώς και από τον ν.3765/2009 (ΦΕΚ Α’ 101) με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Σύμβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29-5-1993.

Σήμερα στην Ελλάδα εάν κάποιος επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί μπορεί να το πράξει με 3 τρόπους:

 • Είτε υποβάλλοντας αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.anynet.gr για κάποιο από τα παιδιά που φιλοξενούνται σε Μονάδα Παιδικής Προστασίας, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ,
 • Είτε σε απευθείας συνεννόηση μεταξύ φυσικών γονέων ή επιτρόπου του ανηλίκου και υποψηφίων θετών γονέων, αφού έχουν πρώτα εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων,
 • Είτε μέσω διακρατικής υιοθεσίας.

Και στις 3 περιπτώσεις η υιοθεσία τελείται και απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση.

Προϋποθέσεις για τους Υποψήφιους Θετούς Γονείς

Αυτός/ αυτή που θα υιοθετήσει, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για να κριθεί κατάλληλος/η για να υιοθετήσει (1543 ΑΚ):

 • Πρέπει καταρχήν να είναι ικανός για δικαιοπραξία και να έχει κατά το χρόνο που δηλώνει τη συναίνεση του, συνείδηση των πράξεων του και να μην βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που να περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησή του.
 • Πρέπει να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και
 • Να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υιοθεσίας και όχι όταν συζητείται). Σε περίπτωση υιοθεσίας και από τους 2 συζύγους, το 60ό έτος της ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ο ένας από τους συζύγους και υποψήφιος θετός γονιός (1545 παρ. 2 ΑΚ).

Η ελάχιστη διαφορά ηλικίας υιοθετούντος και υιοθετούμενου είναι 18 χρόνια και η μέγιστη 50 χρόνια (1544 ΑΚ).

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υιοθεσία άτομα (ομόφυλα ή ετερόφυλα) που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Διακρατική Υιοθεσία

Ως διακρατική νοείται η πράξη υιοθεσίας ενός παιδιού με μόνιμη διαμονή σε κάποιο συμβαλλόμενο κράτος (κράτος προέλευσης) από συζύγους ή ένα πρόσωπο που έχει τη μόνιμη διαμονή του σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος (κράτος υποδοχής). 

Η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία εφαρμόζεται με κριτήριο μόνο τον τόπο διαμονής του παιδιού και των υποψήφιων θετών γονέων ανεξάρτητα από την εθνικότητα αμφοτέρων.

Η εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης αφορά στη διοικητική διαδικασία και δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί υιοθεσιών.

Η αίτηση για διακρατική υιοθεσία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους υποψήφιους θετούς γονείς στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών ή στην κατά τόπο αρμόδια αναγνωρισμένη υπηρεσία (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ/τος 226/99). Στο έντυπο της αίτησης θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνεται η χώρα προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου ενώ δεν δηλώνεται το φύλο και τυχόν προτίμηση για την ηλικία του.

 

Β. Αναδοχή

Η αναδοχή είναι θεσμός παιδικής προστασίας που προβλέπεται για την αντιμετώπιση παθογενειών στην οικογένεια ως μεταβατική λύση είτε προς την επανένταξη του ανηλίκου στη φυσική του οικογένεια, όταν αρθούν οι παθογένειες που οδήγησαν στην απομάκρυνση από αυτήν, είτε ως παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανατροφή και ανάπτυξή του ανηλίκου διατηρώντας ταυτόχρονα την επαφή του με τη φυσική του οικογένεια, είτε προς την υιοθεσία του ανηλίκου από τους ανάδοχους γονείς.

Αναδοχή καλείται η ανάθεση σε τρίτους, αλλά και η ανάληψη από αυτούς του έργου της πραγματικής φροντίδας ενός ανηλίκου, χωρίς να μεταβάλλονται οι νομικές σχέσεις του με τη φυσική του οικογένεια ή τον επίτροπο του.

Ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκων ρυθμίζεται τόσο από τις διατάξεις των άρθρων 1655 έως 1665 του Αστικού Κώδικα, όσο και των άρθρων 6 έως 19 του ν.4538/2018 (ΦΕΚ Α’ 85).

Σήμερα στην Ελλάδα εάν κάποιος επιθυμεί να γίνει ανάδοχος γονέας, μπορεί να το πράξει με 3 τρόπους:

 • Είτε υποβάλλοντας αίτηση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.anynet.gr για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε κάποιο ίδρυμα παιδικής προστασίας, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, την επιτροπεία των οποίων ασκεί το εν λόγω ίδρυμα, κατά το άρθρο 1600 ΑΚ,
 • Είτε με απευθείας συνεννόηση μεταξύ φυσικών γονέων ή επιτρόπου του ανηλίκου και υποψηφίων ανάδοχων γονέων, έπειτα από κατάρτιση μεταξύ τους σχετικής σύμβασης
 • Είτε με δικαστική απόφαση απευθείας, όταν το συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει την άμεση απομάκρυνση από το οικογενειακό του περιβάλλον και την τοποθέτηση του σε ανάδοχη οικογένεια (ειδικά σε περιπτώσεις κακοποιημένων ή παραμελημένων ανηλίκων ή μετά από παρέμβαση της Εισαγγελίας ανηλίκων).

Προϋποθέσεις για τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς

Αυτός/ αυτή που θα γίνει ανάδοχος γονέας, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για να κριθεί κατάλληλος/η για αναδοχή ανηλίκου:

 • να είναι ικανός για δικαιοπραξία, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την υιοθεσία και την επιτροπεία (άρθρα 1543, 1595 ΑΚ)
 • να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και
 • να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναδοχής). Σε περίπτωση αναδοχής και από τους 2 συζύγους, το 60ό έτος της ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ο ένας από τους συζύγους και υποψήφιος ανάδοχος γονιός (1545 παρ. 2 ΑΚ).
 • η ελάχιστη διαφορά ηλικίας αναδόχου και αναδοχούμενου είναι 18 χρόνια και η μέγιστη 50 χρόνια (1544 ΑΚ).
 • προσωπικές ιδιότητες: οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς θα πρέπει να έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία και να μην πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.
 • οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα εκείνα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ναρκωτικών και περί εμπορίας ανθρώπων και οργάνων
 • οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα.
 

ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85)

Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας

Το ΕΣΑΝΥ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και μέλη:

 • Έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων
 • Έναν εκπρόσωπο του ΣΚΛΕ
 • Ένα νομικό, με εμπειρία σε ζητήματα παιδικής προστασίας
 • Τρεις εμπειρογνώμονες του τομέα της παιδικής προστασίας
 • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας
 • Τον Πρόεδρο του ΕΚΚΑ
 • Δύο Προέδρους ΚΚΠ με δομές παιδικής προστασίας, με αναπληρωτές δύο Προέδρους άλλων ΚΚΠ
 • Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Έναν εκπρόσωπο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ
 • και χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπο του βοηθού Συνήγορου του Πολίτη του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Αρμοδιότητες του ΕΣΑΝΥ

 • Υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων
 • Παρακολούθηση και συντονισμός δράσης
 • Υποστήριξη και παροχή γνωμοδοτικής και επιστημονικής συνδρομής προς φορείς και υπηρεσίες, ύστερα από ερώτημα του ΥΠΕΚΥ
 • Επεξεργασία 3μηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
 • Μελέτες, έρευνες, πιλοτικά προγράμματα, αξιολόγηση
 • Παρακολούθηση διεθνούς πλαισίου
 • Καθορισμός θεματικών ενοτήτων προγραμμάτων εκπαίδευσης ΥΑΓ και ΥΘΓ
 • Καθορισμός εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτών
 • Υποβολή προτάσεων προς υπουργεία

Πληροφοριακό σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας: www.anynet.gr

α) Πρόκειται για Μονάδες που φροντίζουν βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους συγκεκριμένες υπηρεσίες:
– δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
– διαπαιδαγώγησης και ομαλούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης
– διατροφής και φροντίδας

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν κατόπιν σχετικής αδειοδότησης:
– φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες),
– Υπουργεία, ΝΠΔΔ και γενικά φορείς υπαγόμενοι στο δημόσιο τομέα (άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο δ, άρθρο 15 παρ. 1,16 και 17 παρ. 1 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ Α΄158) «Περί Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας»).

Οι προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης καθορίζονται με την αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ Β΄1157) απόφαση, όπως ισχύει, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α΄213),

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εκδίδεται από τους οικείους Δήμους (άρθρο 94 ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

β) Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, λειτουργούν και από Δήμους και Νομικά πρόσωπα αυτών (άρθρο 43 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης….και άλλες διατάξεις» (Α΄34)),σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας όπου απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων.

Σκοπός τους είναι η απασχόλησή τους εκτός σχολικού ωραρίου και η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

Λειτουργούν από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών, από Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βλ. ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (ΦΕΚ 235 Α, Μέρος Πρώτο, υποκεφ.Ι).

Σκοπός των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και εφήβων με αναπηρία μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ενισχύοντας τόσο τις δεξιότητες των ίδιων των ΑμεΑ όσο και την εκπαίδευση και την ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσω κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βλ. ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (ΦΕΚ 235 Α, Μέρος Πρώτο, υποκεφ.Ι).

Οι Β.Σ.Ο.Φ. είναι μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας με αναπηρία και εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

 • Υγιεινή και ασφαλή παραμονή
 • Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση,
 • ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία
 • Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών

Κρατικό πρόγραμμα κατασκηνώσεων: Λειτουργούν 32 παιδικές εξοχές για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, (ν.749/1948 (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

Η λειτουργία τους ανατίθεται κάθε έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στους οικείους Δήμους ή ΝΠΔΔ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σχετική νομοθεσία η παρ. 6 του άρθρου 19 παρ. του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Ιδιωτικές Παιδικές Εξοχές: Λειτουργούν Παιδικές Εξοχές Ιδιωτικής και Εκκλησιαστικής Πρωτοβουλίας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα κατόπιν σχετικής αδείας που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά για τη λειτουργία και την ίδρυση των ιδιωτικών παιδικών εξοχών, βλ.:
– Παρ.4 άρθρ. 17 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής … και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α΄).
– Δ22/οικ. 37641/1450/22-8-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2712/2016 τ. Β΄).

Μετάβαση στο περιεχόμενο