Μάι 11, 2021

Παιδική Προστασία

α) Επίδομα Παιδιού

Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο από το πρώτο παιδί και εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και το συνολικό ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21 Α’).

Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr

β)  Επίδομα Γέννησης

Το επίδομα χορηγείται για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, στις μητέρες ή τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα, με εισοδηματικά κριτήρια και με την προϋπόθεση της νόμιμης και μόνιμης διαμονής. Το ύψος του επιδόματος γέννησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού και η 2η δόση πέντε μήνες μετά από το μήνα γέννησης του παιδιού.

Το Επίδομα Γέννησης θεσπίστηκε με το ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21 Α)

Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr

γ) Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Πρόκειται για ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών – συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, οι οποίες:

– κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης
– το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε:

 • 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ
 • 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 και 4.700 ευρώ

Θεσπίστηκε με το νόμο 3016/2002 για την Εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν.4701/2020 (Α΄128)

Περισσότερες πληροφορίες στο oreina.epidomata.gov.gr

α) Θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Παρέχονται θέσεις ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας σε:

 • βρέφη
 • νήπια
 • παιδιά

μέσω της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, η οποία συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
– η αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
– η στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην εργασία.

Για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υλοποίησης της δράσης, εκδίδονται κάθε έτος ΚΥΑ (επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες στο eetaa.gr

β) Παράλληλο πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Το παράλληλο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:

 • στις οικογένειες των υπαλλήλων και του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 • σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αυξάνοντας το εισοδηματικό κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133)

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Δ11/οικ.32940/1376/14-8-2020, Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β΄3538).

ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄85)

Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας

Το ΕΣΑΝΥ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και μέλη:

 • Έναν Εισαγγελέα Ανηλίκων
 • Έναν εκπρόσωπο του ΣΚΛΕ
 • Ένα νομικό, με εμπειρία σε ζητήματα παιδικής προστασίας
 • Τρεις εμπειρογνώμονες του τομέα της παιδικής προστασίας
 • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας
 • Τον Πρόεδρο του ΕΚΚΑ
 • Δύο Προέδρους ΚΚΠ με δομές παιδικής προστασίας, με αναπληρωτές δύο Προέδρους άλλων ΚΚΠ
 • Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ β΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Έναν εκπρόσωπο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ
 • και χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπο του βοηθού Συνήγορου του Πολίτη του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Αρμοδιότητες του ΕΣΑΝΥ

 • Υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων
 • Παρακολούθηση και συντονισμός δράσης
 • Υποστήριξη και παροχή γνωμοδοτικής και επιστημονικής συνδρομής προς φορείς και υπηρεσίες, ύστερα από ερώτημα του ΥΠΕΚΥ
 • Επεξεργασία 3μηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
 • Μελέτες, έρευνες, πιλοτικά προγράμματα, αξιολόγηση
 • Παρακολούθηση διεθνούς πλαισίου
 • Καθορισμός θεματικών ενοτήτων προγραμμάτων εκπαίδευσης ΥΑΓ και ΥΘΓ
 • Καθορισμός εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτών
 • Υποβολή προτάσεων προς υπουργεία

Πληροφοριακό σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας: www.anynet.gr

α) Πρόκειται για Μονάδες που φροντίζουν βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους συγκεκριμένες υπηρεσίες:
– δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
– διαπαιδαγώγησης και ομαλούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης
– διατροφής και φροντίδας

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν κατόπιν σχετικής αδειοδότησης:
– φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες),
– Υπουργεία, ΝΠΔΔ και γενικά φορείς υπαγόμενοι στο δημόσιο τομέα (άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο δ, άρθρο 15 παρ. 1,16 και 17 παρ. 1 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ Α΄158) «Περί Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας»).

Οι προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης καθορίζονται με την αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ Β΄1157) απόφαση, όπως ισχύει, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α΄213),

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εκδίδεται από τους οικείους Δήμους (άρθρο 94 ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

β) Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, λειτουργούν και από Δήμους και Νομικά πρόσωπα αυτών (άρθρο 43 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης….και άλλες διατάξεις» (Α΄34)),σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας όπου απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων.

Σκοπός τους είναι η απασχόλησή τους εκτός σχολικού ωραρίου και η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

Λειτουργούν από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών, από Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βλ. ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (ΦΕΚ 235 Α, Μέρος Πρώτο, υποκεφ.Ι).

Σκοπός των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και εφήβων με αναπηρία μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ενισχύοντας τόσο τις δεξιότητες των ίδιων των ΑμεΑ όσο και την εκπαίδευση και την ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσω κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βλ. ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (ΦΕΚ 235 Α, Μέρος Πρώτο, υποκεφ.Ι).

Οι Β.Σ.Ο.Φ. είναι μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας με αναπηρία και εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

 • Υγιεινή και ασφαλή παραμονή
 • Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση,
 • ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία
 • Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών

Κρατικό πρόγραμμα κατασκηνώσεων: Λειτουργούν 32 παιδικές εξοχές για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, (ν.749/1948 (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

Η λειτουργία τους ανατίθεται κάθε έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στους οικείους Δήμους ή ΝΠΔΔ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σχετική νομοθεσία η παρ. 6 του άρθρου 19 παρ. του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Ιδιωτικές Παιδικές Εξοχές: Λειτουργούν Παιδικές Εξοχές Ιδιωτικής και Εκκλησιαστικής Πρωτοβουλίας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα κατόπιν σχετικής αδείας που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά για τη λειτουργία και την ίδρυση των ιδιωτικών παιδικών εξοχών, βλ.:
– Παρ.4 άρθρ. 17 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής … και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α΄).
– Δ22/οικ. 37641/1450/22-8-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2712/2016 τ. Β΄).

Skip to content