21 Μαΐου, 2024

Ηλικιωμένοι

Επιδόματα

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 

Σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους, και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος, το οποίο ανέρχεται στα 360 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω κριτήρια για τη χορήγησή του ορίζονται στο άρθρο 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85). Αρμόδιος φορέας για τη χορήγησή του είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο 210 – 6241888 ή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του opeka.gr.

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων αντικατέστησε τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που ήταν δικαιούχοι της εν λόγω παροχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να την λαμβάνουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Δομές για Ηλικιωμένους

α) Ανοιχτή περίθαλψη

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) [Υπ’ αριθ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/9-10-2001 απόφαση (Β’ 1397), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Π1γ/ΓΠ/οικ. 11801/5-2-2003 (Β’ 160) και Δ27/οικ. 9746/409/4-4-2013 (Β’ 914) αποφάσεις] αποτελούν μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει. Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

Τα ΚΗΦΗ ιδρύονται και λειτουργούν από επιχειρήσεις των ΟΤΑ και φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, σε αστικές και ημι-αστικές περιοχές, διασυνδέονται δε σε λειτουργικό επίπεδο με τα ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Για τη λειτουργία κάθε ΚΗΦΗ είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια.

Οι ηλικιωμένοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΗΦΗ και οι οικογένειες αυτών μπορούν να απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων.

β) Κλειστή περίθαλψη

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Η κλειστή περίθαλψη των ηλικιωμένων, αυτοεξυπηρετούμενων και μη, παρέχεται από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού (ιδρύονται από φιλανθρωπικά σωματεία, την Εκκλησία κ.λπ.) ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδρύονται από ιδιώτες). Στις ΜΦΗ χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2345/1995 και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/15-6-2007 απόφαση (Β’ 1136), όπως ισχύει. Περαιτέρω, βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων 
Η κλειστή περίθαλψη των χρονίως πασχόντων παρέχεται από Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, τα οποία αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του ΠΔ 631/1974 (Α΄ 271) από τις οικείες Περιφέρειες.

 

Πίνακας Αδειοδοτημένων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Πίνακας Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο