13 Ιουνίου, 2024

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά: Βήματα μπροστά για μια συμπεριληπτική κοινωνία

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργου Σταμάτη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

 

«Η 8η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά, είναι μια ημέρα γιορτής της ιστορίας, της γλώσσας και του πολιτισμού των Ρομά, αλλά και υπενθύμισης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην πλειονότητά τους. Η διττή σημασία της ημέρας αυτής επισημαίνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι το ζήτημα των Ρομά είναι πρωτίστως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η σημερινή ημέρα βρίσκει την Ελλάδα με μια νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, πλήρως εναρμονισμένη με το νέο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες πολιτικές ευθυγραμμίζονται με τις αξίες ενός σύγχρονου κράτους δικαίου και θέτουν ως στόχο αφενός τη θεραπεία των αστοχιών και παραλείψεων του παρελθόντος, αφετέρου τις αλλαγές που απαιτούνται για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία που αναγνωρίζει τα μέλη της ως ενεργά μέλη με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κυρίως όμως, σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια ολιστικού τύπου προσέγγιση που εστιάζει τόσο στους τομείς της απασχόλησης, της στέγασης, της υγείας και της εκπαίδευσης, όσο και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των κυρίαρχων και «ανθεκτικών» στερεοτύπων, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της συμμετοχής των Ρομά σε κάθε έκφανση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής ως ισότιμα μέλη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως της τοπικής αυτοδιοίκησης και ίδιων των κοινοτήτων Ρομά.

 Με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) Ρομά 2021-2030 οριοθετούμε τις εθνικές προτεραιότητες και στόχους, τα μέτρα πολιτικής και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ως προς:

  • την πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά (ΠΥΛΩΝΑΣ Ι)
  • την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνική φροντίδα και στέγαση) (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ).
  • την πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ).
  • την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV).

Δίνουμε έμφαση στην ολιστική προσέγγιση της ενεργητικής ένταξης των Ρομά, με στόχο την προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης και της ενεργούς κοινωνικοοικονομικής ένταξής τους στην κοινωνική ζωή, ώστε να επωφελούνται όχι μόνο από τις υποστηρικτικές δράσεις που τους αφορούν, αλλά και από τις υπηρεσίες και παροχές που προσφέρονται σε όλους τους ευάλωτους Έλληνες πολίτες. Συνδυάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης των Ρομά με μέτρα που εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στα γενικά μέτρα για την κοινωνική ένταξη, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κλπ. Η δεκαετία που έχουμε μπροστά μας δεν πρέπει να χαθεί. Αποτελεί στοίχημα η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενεργή συμμετοχή των Ρομά στα κοινωνικά δρώμενα ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, για την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή».

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο