20 Ιουλίου, 2024

Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Σύστημα ΥΑΕ

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Ο τομέας της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πρέπει να τίθεται ως βασική προτεραιότητα, στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας στην εργασία, με γνώμονα τις εθνικές προτεραιότητες και σε εφαρμογή της εκάστοτε Κοινοτικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Η Ελληνική Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών του, προάγει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε εθνικό επίπεδο καθορίζοντας τη σχετική Εθνική Στρατηγική και τις επιμέρους πολιτικές ΥΑΕ, βασιζόμενη στην τριμερή εκπροσώπηση και τον κοινωνικό διάλογο, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισόρροπη συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών στη διαδικασία διαβούλευσης για το σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων, στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των θεμάτων ΥΑΕ.

 

Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων αυτών σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) ή συνδυασμό μεταξύ των δυνατοτήτων. Οι ΕΞΥΠΠ προκειμένου να δραστηριοποιηθούν πρέπει να κατέχουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η σχετική νομοθεσία που διέπει τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των ΕΞΥΠΠ είναι:

 

Επιχειρήσεις Αφαίρεσης – Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου και αμιαντούχων υλικών

Με την ΥΑ 82/2003/2003 (ΦΕΚ Β’ 1045) απαγορεύτηκε η εμπορία και η χρήση σε νέες εφαρμογές των αμιαντούχων υλικών, ενώ με το π.δ. 212/2006 απαγορεύτηκε η εξόρυξη αμιάντου και η παραγωγή αμιαντούχων προϊόντων. Οι εργασίες σε αμιαντούχα υλικά, που επιτρέπεται να εκτελεστούν, αφορούν τη διαχείριση μόνο των ήδη εγκατεστημένων υλικών (συντήρηση, αφαίρεση, κατεδάφιση υλικών) και πραγματοποιούνται μόνο από Επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.). Οι ΕΑΚ προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν και να εκτελούν εργασίες διαχείρισης αμιαντούχων υλικών πρέπει να κατέχουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Η βεβαίωση αυτή κατηγοριοποιείται ανάλογα με το είδος των αμιαντούχων υλικών σε δύο τύπους: Α και Β. Η βεβαίωση τύπου Α αφορά κάθε είδους εργασία σε όλα τα είδη αμιαντούχων υλικών (εύθρυπτα και μη εύθρυπτα), ενώ η βεβαίωση τύπου Β αφορά κάθε είδους εργασία μόνο σε μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά.

Η σχετική νομοθεσία που διέπει τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των ΕΑΚ είναι:

Μετάβαση στο περιεχόμενο