19 Μαΐου, 2024

Επιμόρφωση για θέματα ΥΑΕ

Προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 10, 11, 13, 22, του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β’ και Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή του, εφόσον διαθέτει τα προσόντα που κατά περίπτωση προβλέπει η νομοθεσία και παρακολουθήσει σεμινάριο επιμόρφωσης 35 ή 10 ωρών αντίστοιχα. Τα εν λόγω προγράμματα εγκρίνονται από τη Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση τους καθορίζονται από τις υπουργικές αποφάσεις:

  • ΥΑ 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (ΦΕΚ Β’ 3001)
  • ΥΑ 59730/2576/2019 «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001) – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΦΕΚ Β’ 4762)
  • ΥΑ 52725/1990/2020 «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 59730/2576/2019 (Β’ 4762)»

 

Προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 5 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ), η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας σε προγράμματα διάρκειας 100 ωρών τα οποία εγκρίνονται από την Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σε κάποιες περιπτώσεις μειώνει χρονικά την απαιτούμενη σχετική προϋπηρεσία.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση τους καθορίζονται από την υπουργική απόφαση:

  • ΥΑ 131784/2003 «Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ» (ΦΕΚ Β’ 1624)
Μετάβαση στο περιεχόμενο