22 Μαΐου, 2024

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Συλλογική Οργάνωση

Στο πλαίσιο της συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, οι προστατευτικές διατάξεις κατοχυρώνουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, βάσει κυρίως του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79), όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα, παρέχεται προστασία και διευκολύνσεις καταρχήν στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις κήρυξης απεργιών.

Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα κοινωνικού διαλόγου, όπως η ενημέρωση και διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων ή/και με συμβούλια των εργαζομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και όπου προβλέπονται οι περιπτώσεις συμμετοχής των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

 

Σχετική Νομοθεσία

 

Εξάλλου, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (και ήδη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) (άρ. 54 ν. 4635/2019 (Α΄ 167)). Ειδικότερα, οι οργανώσεις των εργαζομένων εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και οι οργανώσεις των εργοδοτών στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), τα οποία από κοινού συνιστούν το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Το Μητρώο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 01.02.2022 και φιλοξενείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο