21 Μαΐου, 2024

Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

Η νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή (Βεβαίωση). Η Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Επαγγελματικών Μητρώων της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων, έπειτα από την υποβολή των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Είναι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα ή την Ξηρά, όπως αυτές ορίζονται στις υποπαραγράφους α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4455/2017, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται εκεί καθώς και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Η Βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της. Π.χ. εάν έχει εκδοθεί στις 01/09/2021 ισχύει έως και τις 31/08/2026.

Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλλουν από κοινού με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση – αίτηση εγγραφής του Παραρτήματος (1) της ΥΑ 20303/383 (ΦΕΚ 1623/Β/2017), τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

• Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό)

Δικαιολογητικά:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος:

 • Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
 • Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα: άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας εν ισχύ μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής.

ΚΑΙ

 • Ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υγιής. Η Βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το Παράρτημα (3) της ΥΑ 20303/383 (ΦΕΚ 1623/Β/2017), ότι δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του
 • εμπρησμού.

• Για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό).

Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα. μετά την ημερομηνία εγγραφής Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την προηγούμενη εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό)

Ή

 • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την προηγούμενη εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό)

• Για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό).

Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Ξηράς.

Ή

 • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό) απαιτείται να έχει στην κατοχή του πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών ΚΑΙ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄

• Για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ – Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Δικαιολογητικά:

 • Ευκρινές Αντίγραφο Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΕΜΦ πρέπει να έχουν εκδοθεί υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης εγγραφής, με την εξαίρεση των δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας κτλ) και της Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, τα οποία πρέπει απλώς να είναι σε ισχύ.

Ναι, με την υποβολή του αντίστοιχου Αιτήματος Διαγραφής. Σε περίπτωση διαγραφής, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει ανάκληση του προηγηθέντος αιτήματος.

Η διαγραφή από το ΕΜΦ γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Αυτοδικαίως, με την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημέρα έκδοσης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή.

Β) Στην περίπτωση ανάκλησης της διοικητικής πράξης εγγραφής λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας σχετικά με τις προϋποθέσεις , τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής , η οποία διαπιστώνεται κατόπιν Διενέργειας του Υποχρεωτικού Δειγματοληπτικού Ελέγχου, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε τυχαίο δείγμα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4250/2014. Η άμεση ανάκληση της διοικητικής πράξης εγγραφής επιφέρει την άμεση διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία με Δικαστική απόφαση ακυρώθηκε, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε, εν όλω ή εν μέρει η οριστική ασφαλιστική κάλυψη ατόμου, η οποία αποτέλεσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένος καταδικάστηκε ή διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, του εμπρησμού, της ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης γεγονότος ή στοιχείων, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφου και λοιπά συναφή εγκλήματα.

Ε) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας – διεύθυνση κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων – και λοιποί λόγοι)

ΣΤ) Εφόσον, έπειτα από έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών δεν εξέδωσε και δεν συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής εντός προβλεπόμενου διαστήματος.

Ζ) Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί και δεν προσκομισθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εντός τεθείσας προθεσμίας, στο πλαίσιο διενεργηθέντος ελέγχου.

Η) Εφόσον διαπιστωθεί ότι το υποβληθέν ή δηλωθέν πιστοποιητικό δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως προϋπόθεση εγγραφής, δεν εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024.

Θ) Στην περίπτωση παύσης της ισχύος της Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

Η Αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, η ισχύς της οποίας είναι πενταετής. Δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών.

Ναι. Κάθε εγγραφή στο ΕΜΦ είναι αυτοτελής. Επομένως απαιτείται νέα αίτηση εγγραφής για κάθε ένα Μητρώο. Π.χ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄- Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και στο Μητρώο Β΄ – Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

Ναι, πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.emf.gov.gr/validity-check σε κάποιον φυλλομετρητή (browser) δίδεται αυτή η δυνατότητα. Στο πεδίο «Έλεγχος εγκυρότητας», κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληκτρολογήσει τον 16-ψήφιο Κωδικός Εγκυρότητας, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της χορηγηθείσας Βεβαίωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο