12 Απριλίου, 2024

Κατώτατος Μισθός

Από 1.5.2022, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38866/21.4.2022 Υ.Α. (Β΄ 2030), έχουν ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (31,85 €).

Οι ατομικές ή οι συλλογικές συμφωνίες δεν επιτρέπεται να υπολείπονται των όσων ορίζονται στην παραπάνω ΥΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο