20 Ιουλίου, 2024

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

Η νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή (Βεβαίωση). Η Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Επαγγελματικών Μητρώων της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων, έπειτα από την υποβολή των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Οι προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθορίζονται στο ν.4455/2017 (Α΄ 22) και στη με αριθμό 20303/383/2017 (Β΄ 1623) εκτελεστική Κοινή Υπουργική Απόφαση – Υπουργού Εργασίας και Υπουργού Ναυτιλίας.

Σχετικά έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο