21 Μαΐου, 2024

Καταβολή Αποδοχών

Χρόνος καταβολής του μισθού

Ο μισθός πρέπει να καταβάλλεται στο τέλος κάθε χρονικού διαστήματος, που αποτελεί τη βάση του υπολογισμού του (ημέρα- εβδομάδα- μήνα). Ωστόσο, είναι επιτρεπτό με διαφορετική συμφωνία, ρητή ή σιωπηρή, να καθοριστεί π.χ. ότι ο μηνιαίος μισθός δε θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα αλλά στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο τέλος κάθε εβδομάδας ή κάθε δεκαπενθημέρου), όπως επίσης μπορεί να καθοριστεί ότι το ημερομίσθιο δεν θα καταβάλλεται κάθε ημέρα αλλά στο τέλος κάθε εβδομάδας. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει ειδική συμφωνία για το χρόνο καταβολής του μισθού, η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος βάσει του οποίου υπολογίζεται ο μισθός θεωρείται δήλη ημέρα, υπό την έννοια ότι από την ημέρα αυτή, ο εργοδότης που δεν καταβάλει τον μισθό, γίνεται υπερήμερος και επομένως οφείλει τόκους υπερημερίας.

Τρόπος καταβολής του μισθού

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 26034/695/ 2019 (B 2362) Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

 

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

  • Άρθρο 655 Α.Κ.
  • Άρθρο 12 παρ. 1 της 95/1949 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «περί προστασίας του ημερομισθίου», που κυρώθηκε με το Ν. 3248/55 (ΦΕΚ Α’ 138)
  • ΚΥΑ υπ’ αρ. 26034/695/ 2019 (ΦΕΚ B’ 2362)
Μετάβαση στο περιεχόμενο