24 Απριλίου, 2024

Ιδιωτικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η αναγγελία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α..

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της, συνοδευόμενη από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, περί σύστασης και λειτουργίας Ε.Π.Α. και αφού έχουν κατατεθεί και οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγγυητικές επιστολές.

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης η προθεσμία των τριών μηνών, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης συμβάσεων ή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετούν σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκούν: α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξης της στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φάκελο σε δύο αντίτυπα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανάλογα με τη νομική μορφή της Επιχείρησης:

 1. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για τη έναρξη επιτηδεύματος.
 2. Τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ-ανάλογα με τη νομική μορφή).
 3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
 4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για το φυσικό πρόσωπο, τους εταίρους των Ομόρρυθμων Εταιρειών (O.E.), των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), τον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), τον διαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.).
 6. Ως προς την κτιριακή υποδομή:
  α) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας  ή της υποβληθείσας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
  β) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
  γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από διπλωματούχο (πτυχιούχο) πολιτικό μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιεί ότι πληρούνται κατά περίπτωση: Οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παραρτήματος Ι και II του Π.Δ. 16/1996 και οι απαιτήσεις της παρ. 22 του Παραρτήματος Ι ή της παρ. 21 του παραρτήματος II του Π.Δ. 16/1996.
  δ) Δήλωση ότι έχει προβεί στη προβλεπόμενη από το Π.Δ. 105/1995 σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία.
 7. Δύο (2) εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 23863/506/2012 (ΦΕΚ B’ 2963)

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν φάκελο που περιλαμβάνει την αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, πλην των εγγυητικών επιστολών, στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είτε απευθείας δύο αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.

Aν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων.

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτόπιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του εν λόγω Υπουργείου συμπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων αποστέλλει επιστολή σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου στην αιτούσα επιχείρηση. Σε περίπτωση επαλήθευσης του φακέλου, η αιτούσα επιχείρηση καλείτε να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές και το σχετικό παράβολο.

Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας ΕΠΑ ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται εντός τριών μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας ΕΠΑ να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαγορεύει την άσκηση της ως άνω δραστηριότητας.

Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την με αριθμ. 9797/292/14-05-2012 (ΦΕΚ Β΄1664) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης η οποία πληροί, με βάση τα υποβληθέντα από την Επιχείρηση δικαιολογητικά και την Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης, ειδοποιείται εγγράφως από τη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να καταθέσει τις κατά το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 23863/506/2012 (ΦΕΚ Β’ 2963) Υπουργικής Απόφασης, εγγυητικές επιστολές, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Η πρώτη από τις εγγυητικές επιστολές, κατατίθεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση  Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η δεύτερη από τις εγγυητικές επιστολές, κατατίθεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει επίσης να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής επιστολής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των30.000 ευρώ. Η τελευταία εγγυητική επιστολή κατατίθεται στον ΕΦΚΑ και φωτοαντίγραφο αυτής κατατίθεται στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, οι ΕΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έκθεση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 45675/1393/2020 (ΦΕΚ Β΄5039) Υπουργική Απόφαση.

Πέραν της ανωτέρω υποχρέωσης και δεδομένου ότι οι ΕΠΑ είναι υποχρεωμένες για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας τους,  για οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία μιας ΕΠΑ πρέπει να ενημερώνεται η  Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της επελθούσας μεταβολής προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που την αφορούν, καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής αν τα δικαιολογητικά που την αφορούν είναι ελλιπή, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων.

Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας ΕΠΑ εκδίδεται, εντός 3 μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας της ΕΠΑ, κατά της οποίας χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Μπορείτε να το καταγγείλετε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων της περιοχής κατοικίας σας ή στον πενταψήφιο αριθμό καταγγελιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 15512 ή ηλεκτρονικά στο apps.sepenet.gr/portal/login ή στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσολάβησης δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία (Τμήμα 4) της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα στα τηλέφωνα 213 1516 540/025/080 και στα emails: thstathopoulou@ypakp.grmargiri@ypakp.grmbitha@ypakp.gr.

Νομοθεσία:

 1. Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 41)
 2. Υπ’ αριθμ. 1517/34/2013 (ΦΕΚ Β’ 155) ΥΑ «Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης»
 3. Υπ’ αριθμ. 23863/506/2012 (ΦΕΚ Β’ 2963) ΥΑ «Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης»
 4. Υπ’ αριθμ. οικ. 45675/1393/2020 (ΦΕΚ Β’ 5039) ΥΑ «Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»
Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστήματά τους.

Για την άσκηση της δραστηριότητας/ επαγγέλματος της μεσολάβησης Ι.Γ.Ε.Ε., απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησης της/του, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η αναγγελία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.Γ.Ε.Ε.. Η ως άνω Αρχή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας – επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.

Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

 • Αίτηση έγκρισης λειτουργίας ΙΓΕΕ.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για έναρξη επιτηδεύματος.
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις.

Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας – επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε.

Ως προς την κτιριακή υποδομή:

Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει έναν επαγγελματικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, αυτόνομο για τους σκοπούς του, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών.

Ο ανωτέρω χώρος πρέπει να είναι σύμφωνος με το π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 10).

Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:

 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
 • φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή αντίγραφο της υποβληθείσας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε.:

 • Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής) κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονομικών σπουδών, νομικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του μεταπτυχιακού τίτλου εκπαίδευσης ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής) στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Αν ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής, άλλου αντικειμένου από τα προαναφερόμενα, απαιτείται  αποδεδειγμένη διετής εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) ως ισχύουν, του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του.
 • αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών-επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα κατατεθειμένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας).
 • βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε, εφόσον πρόκειται για ΙΓΕΕ το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, η άσκηση της δραστηριότητας ΙΓΕΕ προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για μεταστέγαση,
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή αντίγραφο της υποβληθείσας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας,
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να προσκομιστεί και η απόφαση του Δ.Σ. για την αλλαγή έδρας,
 • Θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν εκ νέου δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα)
 • Παράβολο 147 ευρώ.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είτε απευθείας δύο αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η δραστηριότητα του Ι.Γ.Ε.Ε. ασκείται ελευθέρως μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της, συνοδευόμενη από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, περί σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε.

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης η προθεσμία των τριών μηνών, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων.

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτόπιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού.

Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συμπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων αποστέλλει επιστολή σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου στην αιτούσα επιχείρηση.

Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της ως άνω δραστηριότητας.

Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την με αριθμ. 9797/292/14-05-2012 (ΦΕΚ Β’ 1664) Υπουργική Απόφαση. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήματα τους είναι υποχρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας τους.

Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, πρέπει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικά αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας-επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε., προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την επελθούσα μεταβολή, καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής αν τα δικαιολογητικά που την αφορούν είναι ελλιπή, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων.

Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουμένως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση του.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκδόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο απόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Επιπλέον, τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριοτήτων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έκθεση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 45675/1393/2020 (ΦΕΚ Β’ 5039) Υπουργική Απόφαση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Για τον απερχόμενο διευθυντή καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση ή δήλωση του εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου (έντυπα από Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»: Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, Ε7. Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου).
 • Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής) κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονομικών σπουδών, νομικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του μεταπτυχιακού τίτλου εκπαίδευσης ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής) στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Αν ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής, άλλου αντικειμένου από τα προαναφερόμενα, απαιτείται  αποδεδειγμένη διετής εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) ως ισχύουν, του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του.
 • αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών-επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα κατατεθειμένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας).
 • βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε, εφόσον πρόκειται για ΙΓΕΕ το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλοντάς της σχετική αίτηση και προσκομίζοντας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη βεβαίωση διακοπής της εν λόγω δραστηριότητας.

Μπορείτε να το καταγγείλετε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων της περιοχής κατοικίας σας ή στον πενταψήφιο αριθμό καταγγελιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 15512 ή ηλεκτρονικά στο apps.sepenet.gr/portal/login ή στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσολάβησης δηλαδή της σύστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία (Τμήμα 4) της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα στα τηλέφωνα 213 1516 540/025/080 και στα emails: thstathopoulou@ypakp.grmargiri@ypakp.grmbitha@ypakp.gr .

Νομοθεσία:

 1. Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 41)
 2. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), άρθρο 1, υποπαράγραφος ΙΑ.9
 3. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88), άρθρο 24
 4. Υπ’ αριθμ. οικ. 45675/1393/2020 (ΦΕΚ Β’ 5039) ΥΑ «Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Απρίλιος 2024
ΔΤΤΠΠΣΚ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Μετάβαση στο περιεχόμενο