6 Φεβρουαρίου, 2023

Εργασία Πολιτών Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα

Το βασικό νομοθέτημα που αφορά την είσοδο και εργασία πολιτών τρίτων χωρών (δηλαδή εκτός ΕΕ) στη χώρα μας είναι ο ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. Στο Κεφάλαιο Δ του ανωτέρω νόμου με τίτλο «Διαμονή για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας» περιγράφονται οι τρόποι εισόδου στη χώρα με σκοπό την εργασία. Στα  άρθρα 11 έως 15 περιγράφεται η διαδικασία της μετάκλησης που αφορά τον κύριο όγκο εργαζομένων πολιτών τρίτων χωρών στη Ελλάδα. Για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών και των ειδικοτήτων τους που μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα εκδίδεται κάθε δύο έτη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), βάσει του άρθρου 11 του ν. 4251/2014.

 

Νομιμοποιητικά Έγγραφα για Πρόσβαση στην Εργασία

Oι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας με σκοπό την εργασία θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός από τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα:

α) Άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας. Οι άδειες διαμονής χορηγούνται είτε από την κατά τόπο αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Τμήμα Αδειών Διαμονής), είτε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε κάποιες περιπτώσεις εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής που χορήγησε την τελευταία σχετική άδεια διαμονής (επί μακρόν διαμένοντες, δεκαετούς διάρκειας).

β) Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική βεβαίωση, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής απολαύει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής, ο κάτοχος βεβαίωσης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρείχε η προηγούμενη άδεια διαμονής της οποίας την ανανέωση αιτείται.

γ) Θεώρησης εισόδου με δικαίωμα εργασίας (visa). Αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου για εργασία είναι η προξενική αρχή της Ελλάδας στην χώρα καταγωγής ή διαμονής του πολίτη της τρίτης χώρας

δ) Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας), καθώς και οι αιτούντες διεθνή προστασία (μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασίας). Η χορήγηση της άδειας γίνεται από τις Υπηρεσίες Ασύλου.

ε) Πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχουν επίσης, οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης (άρθρο 24, ν. 3907/2011, ΦΕΚ Α’ 7) ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 78 Α , ν. 3386/2005) από την αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία είναι σε ισχύ, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύ. Η άδεια εργασίας δίνεται από την Περιφέρεια του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας  βάση του άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015 (Β` 2631) ΚΥΑ. Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης άδειας εργασίας μπορούν:

i) να εργάζονται αποκλειστικά και μόνο στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στον τομέα της οικιακής εργασίας καθώς και στον κλάδο του ιματισμού  και

ii)  να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας με εξαίρεση:

– τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

– το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

– τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

στ) Άδεια εργασίας για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία δυνάμει του άρθρου 13Α του ν. 4251/2014. Ο εργοδότης (αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα) μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Η χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α` 7). Η άδεια εργασίας δίνεται από την Περιφέρεια του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας  βάση του άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015 (Β` 2631) ΚΥΑ.

ζ) Οι ομογενείς που είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς με βάση τις διατάξεις του ν.2790/2000 (Α΄ 24) μπορούν να εργάζονται με αυτό.

Η ρύθμιση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια ανήκει στο Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατομικής Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μπορείτε να  επικοινωνείτε με την ανωτέρω Υπηρεσία στα τηλέφωνα 213 1516 540 / 025 / 080 και στα emails thstathopoulou@ypakp.gr, margiri@ypakp.gr, mbitha@ypakp.gr.

 

Νομοθεσία
  1. Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80)
  2. Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ Α΄ 91)
  3. Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169)
  4. Υπ’ αριθμ. 5269/139/2021 ΚΥΑ καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022 (ΦΕΚ Β’ 430)
  5. ΦΕΚ 545 Β΄ 2021 για τη διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 5269/139/3.2.2021 ΚΥΑ καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022 (ΦΕΚ Β’ 430)
Μετάβαση στο περιεχόμενο