12 Ιουνίου, 2024

Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων

Τα χρονικά όρια οδήγησης και εν γένει  εργασίας, των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων στη χώρα μας καθορίζονται από τον Κανονισμό ΕΟΚ 561/2006 και από το β.δ της 28.1/4.2.1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 167/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών’ (L80/23.3.2002)» (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄/22-08-2006),  καθώς και τις σχετικές ΣΣΕ και Διαιτητικές Αποφάσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ώρες οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 8 ημερησίως. Ειδικώς για τις διεθνείς μεταφορές ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες, ωστόσο μπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες κατ’ ανώτατο όριο, όχι περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της εβδομάδας. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης ο οποίος σωρεύεται κατά τη διάρκεια δυο διαδοχικών εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες (κανονισμός 561/2006).

Ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, κατά μέσο όρο, σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών (στον χρόνο εργασίας αναφέρεται κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς, αρ. 3 του Π.Δ 167/2006). Ο κάθε οδηγός έχει ημερήσια ανάπαυση  τουλάχιστον 12 ωρών ημερησίως (Β.Δ. 882/1961, Α΄ και Β΄ κατηγορίες φορτηγών). Επιπλέον μετά από περίοδο οδήγησης 4,5 ωρών, ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών, εντός του χρόνου οδήγησης, το οποίο μπορεί να κατανέμεται σε 15 και 30 λεπτά αντίστοιχα (Καν. 561/2006).

Ο οδηγός λαμβάνει κατά την διάρκεια 15ημέρου δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η μία περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αρχίζει το αργότερο μόλις συμπληρωθούν έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης (παρ.6 άρθρου 8 Καν. 561/2006).

Ως κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ορίζεται κάθε περίοδος ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών (περ. η, άρθρου.4, Καν. 561/2006) με τις σχετικές παρεκκλίσεις του οικείου Κανονισμού.

Επιπλέον, η χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης 45 ωρών που προβλέπει ο Κανονισμός, τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής πενθήμερου προγράμματος εβδομαδιαίας εργασίας (χορήγηση ανάπαυσης  48 ωρών, εβδομαδιαίως)  με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Διαιτητική Απόφαση, Κανονισμό Εργασίας η ατομική σύμβαση εργασίας.

 

Καταγραφή χρονικών ορίων εργασίας οδηγών φορτηγών                                                                                             

α) Βιβλίο δρομολογίων

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Β.Δ/τος 28/04.02.1938 (ΦΕΚ Α’ 35) «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων» όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 882/10-09-1980 (ΦΕΚ Α’ 218) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 93/28-06-1986, οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων  ή οι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο δρομολογίων, ο τύπος του οποίου καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρησή του καθορίζονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 1173/1980 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 1071). Το βιβλίο δρομολογίων το οποίο, μετά την έκδοση του Ν. 4093/2012, δεν χρειάζεται πλέον θεώρηση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (η υποχρέωση αυτή καταργήθηκε με το εδάφιο 3 της υποπαρ.ΙΑ13 της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012), πρέπει να έχει τόσες σελίδες ώστε ο αριθμός τους να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Το βιβλίο δρομολογίων, το οποίο ισχύει για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, αποτυπώνει τα χρονικά όρια εργασίας του οδηγού συμπεριλαμβανομένης της ώρας εκκινήσεως και αφίξεως του δρομολογίου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 21 του Ν. 3144/2003, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:

i) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,

ii) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.

β) Ταχογράφος

Παράλληλα, με την υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου δρομολογίων, τα φορτηγά των   ανωτέρω κατηγοριών και άνω των 3,5 τόνων υποχρεούνται να τηρούν και συσκευή ελέγχου (Ταχογράφο), την υποχρεωτική τήρηση της οποίας προβλέπει ο Κανονισμός 3821/85 (ΕΟΚ) όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς 2135/98 και 561/2006 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Η εν λόγω συσκευή καταγράφει τα στοιχεία που προβλέπουν οι ρυθμίσεις του σχετικού Κανονισμού, μεταξύ των οποίων και για τα χρονικά όρια του οδηγού και του συνοδηγού. Στον έλεγχο των εν λόγω στοιχείων συμμετέχουν και οι Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων διά των αρμοδίων υπαλλήλων τους (βλ. κατωτέρω). Με την ΥΑ 1527/2014 (ΦΕΚ Β’ 577) καθορίζονται οι διαδικασίες για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς,  συνεργεία, τεχνίτες, επιχειρήσεις και για Αρχές Ελέγχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο