15 Ιουνίου, 2024

Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεων (ταξί)

Από το συνδυασμό  των διατάξεων του άρθρου 1 του Β.Δ. 14 Αυγ. 1950 (ΦΕΚ Α’ 202)  προκύπτει ότι η χρονική διάρκεια ημερήσιας εργασίας των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως (ταξί-αγοραία) διαιρείται σε δύο ισόχρονα διαστήματα. Σε κάθε ένα αυτά επιτρέπεται η απασχόληση διαφορετικού οδηγού.

Ως ημερήσια εργασία νοείται η εκκίνηση από το σταθμό διανυκτέρευσης, οι διαδρομές, οι αναμονές στις στάσεις, η επισκευή ή συντήρηση μηχανής και οχήματος που εκτελείται από τον οδηγό, η διαδρομή επανόδου στο σταθμό διανυκτέρευσης και γενικώς κάθε παραλαβή ή παράδοση που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου καθ’ όλη την ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία του αυτοκινήτου.

Περαιτέρω ειδικότεροι όροι για τις ώρες απασχόλησης καθώς και το πρόγραμμα εβδομαδιαίας εργασίας (πενθήμερο ή εξαήμερο), καθορίζονται από τις εκάστοτε ΣΣΕ.

 

Καταγραφή χρονικών ορίων εργασίας οδηγών ταξί

– Βιβλιάριο εργασίας

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4  του Β.Δ. 14 Αυγ. 1950, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, οι ιδιοκτήτες των επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους υποχρεούνται:  να εφοδιάζουν τον οδηγό με βιβλιάριο εργασίας και να διατηρούν το εν λόγω βιβλιάριο για μια διετία. Στο εν λόγω βιβλιάριο θα πρέπει να  αναγράφεται μεταξύ των  άλλων η ώρα έναρξης και λήξης της ημερήσιας απασχόλησης καθώς και οι διακοπές. Τα χρονικά όρια εργασίας και τα βιβλιάρια εργασίας ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες των αυτοκινήτων εφόσον απασχολούνται ως οδηγοί σ’ αυτά. [(άρ. 7,  Β.Δ. 14 Αυγ. 1950 όπως προσετέθη με το άρ.2 του Π.Δ. 981/80 (ΦΕΚ Α’ 244)]. Το εν λόγω βιβλιάριο δεν απαιτεί πλέον θεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ (παρ. 2 του άρ. 70 του Ν. 4174/2013 (ΦΕ Α΄170).

Με την παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.3996/11- ΔΕΝ 2011 σ.1090 (1142), καθιερώνεται υποχρέωση τηρήσεως και ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας «ΤΑΞΙ» στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του οδηγού και ο φορέας ασφαλίσεώς του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο