14 Ιουλίου, 2024

Χρονικά Όρια Εργασίας Οδικών Μεταφορών

Με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς ( εθνικό και ευρωπαϊκό) στον κλάδο των οδικών μεταφορών, τα χρονικά όρια εργασίας των απασχολουμένων διέπονται από ευρεία κλίμακα διατάξεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από διττό σκοπό: Να εξασφαλισθεί η προστασία των εργαζομένων από την καταπόνηση κατά την παροχή της εργασίας, καθώς και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στον κλάδο.

Μετακινούμενος εργαζόμενος θεωρείται κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ανήκει στο μετακινούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των μαθητευομένων και ο οποίος ευρίσκεται  στην υπηρεσία μιας επιχείρησης που εκτελεί, για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων. ( παρ.δ, άρ.3 Π.Δ. 167/2006).

Χρόνος εργασίας θεωρείται κάθε περίοδος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας, εντός της οποίας ο μετακινούμενος εργαζόμενος ευρίσκεται στη θέση εργασίας του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές του, ήτοι ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς σύμφωνα με το άρ.3 του Π.Δ. 167/2006.

 

Κατηγοριοποίηση Οδηγών
  1. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων

Τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ( Α΄, Β΄, Γ΄), από τις οποίες, η κατηγορία Α΄ περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούντα ορισμένο εργοδότη, φορτηγά αυτοκίνητα,( αγοραία), στη Β΄ κατηγορία υπάγονται τα φορτηγά των εταιρειών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, φωταερίου και τηλεφώνων, που εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες του δικτύου τους και στην κατηγορία Γ΄ τα φορτηγά των λοιπών ανωνύμων εταιρειών, βιομηχανικών εργοστασίων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως. (παρ. 1, άρ. Β.Δ. 28.1/4-2-38, Α΄ 35).

  1. Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων

Οι βασικοί όροι που αφορούν στα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων εμπεριέχονται στην Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄),  όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει ( 1907/1987, 594/Β΄ και 128/1986).

  1. Οδηγοί αγοραίων αυτοκινήτων (ταξί)αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως

Το Β.Δ. 14 Αυγ.1950 (202/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ρυθμίζει τα χρονικά όρια εργασίας καθώς και τον τρόπο καταγραφής τους γι’ αυτές τις δύο κατηγορίες οδηγών.

  1. Οδηγοί ΚΤΕΛ

Το πλαίσιο οργάνωσης των όρων εργασίας και ειδικότερα των χρονικών ορίων εργασίας του προσωπικού κίνησης του ΚΤΕΛ ρυθμίζονται από τους  Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των σχετικών ρυθμίσεων εθνικού και κοινοτικού δικαίου για τις  οδικές μεταφορές (αρ.33 του Ν. 4663/20)

Μετάβαση στο περιεχόμενο