21 Μαΐου, 2024

Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο το θεσμικό πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων αναδεικνύεται τόσο στον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη όσο και σε κείμενα του ΟΗΕ και Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Μέχρι το 2000 η κοινοτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων εφαρμοζόταν μόνο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ κάλυπτε μόνο τις διακρίσεις λόγω φύλου.

Το 2000 θεσπίστηκαν δύο οδηγίες:

 • η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, η οποία απαγόρευε τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας και αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης (78/2000/ΕΚ) και
 • η οδηγία για τη φυλετική ισότητα, η οποία απαγόρευε τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στον τομέα της απασχόλησης, αλλά και όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα πρόνοιας και στην κοινωνική ασφάλιση, και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (43/2000/ΕΚ).

Οι ανωτέρω οδηγίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με το ν. 3305/2005. Ο ανωτέρω νόμος αντικαταστάθηκε με το ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α’ 232) ο οποίος βελτίωσε και ενίσχυσε το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και την απαγόρευσης των διακρίσεων στην εργασία και την απασχόληση εν γένει.

Σύμφωνα με τον ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α’ 232) απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.

Η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αφορά:

α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής, κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε περίπτωση ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση,

δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτές, και ιδίως του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Επιπρόσθετα απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, τόσο στον  στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά:

α) την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,

β) τις κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήματα,

γ) την εκπαίδευση,

δ) την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Ο κανόνας είναι ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στην εργασία, απαγορεύεται. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπου ο νομοθέτης έχει κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σημαντικούς λόγους.

Έτσι, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση η διαφορετική μεταχείριση όταν λόγω της φύσης ή του πλαισίου των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεμιτός και η προϋπόθεση ανάλογη.

Επιπλέον, η διαφορετική μεταχείριση που εδράζεται στις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις ενός προσώπου δεν συνιστά διάκριση, όταν λόγω της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται οι πεποιθήσεις αυτές αποτελούν ουσιώδη, θεμιτή και δικαιολογημένη επαγγελματική απαίτηση.

Επίσης, δεν συνιστά διάκριση η ειδικώς αιτιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, εφόσον η μεταχείριση αυτή προβλέπεται στο νόμο προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, τα δε μέσα επίτευξης των σκοπών αυτών είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Να σημειωθεί ότι η  θέσπιση ορίου ηλικίας ως όρου πρόσβασης στην εργασία –συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και όρων πρόσληψης- μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον παρέχεται ειδική προς τούτο αιτιολόγηση. Η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας δικαιολογείται μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις: α) εξυπηρετεί την επίτευξη θεμιτού στόχου β) είναι εύλογη και αναγκαία, γ) συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση λόγω της φύσης των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται.

Εξαιρέσεις υπάρχουν επίσης και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικώς αιτιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας.

Άμεση διάκριση συντρέχει όταν:

 • σε ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται δυσμενής μεταχείριση,
 • σε σύγκριση με αυτήν της οποίας έτυχε ή θα ετύγχανε ένα άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε όμοια κατάσταση,
 • λόγω κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού που φέρει το πρόσωπο αυτό, το οποίο όμως προστατεύεται (προστατευόμενο χαρακτηριστικό).

Έμμεση διάκριση συντρέχει όταν:

 • μια διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ουδέτερης φύσης,
 • θίγει μια ομάδα η οποία προσδιορίζεται από ένα «προστατευόμενο χαρακτηριστικό», με πολύ πιο αρνητικό τρόπο,
 • από ό,τι άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σε όμοια κατάσταση.

Η παρενόχληση νοείται ως διάκριση εφόσον:

 • σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά σε σχέση με κάποιο προστατευόμενο χαρακτηριστικό,
 • με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου,
 • και/ή τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Επίσης, η άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση νοείται ως διάκριση.

Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν αντισταθμίζεται επαρκώς από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Ο νόμος δεν περιέχει λίστα με τις ενδεχόμενες εύλογες προσαρμογές , εφόσον αυτές είναι απεριόριστες  και εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι αναφορές κατά των διακρίσεων, που υποβάλουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία, στον προαναφερθέντα φορέα, αφορούν κυρίως αιτήματα για λήψη μέτρων εύλογων  προσαρμογών όπως για παράδειγμα μετατάξεις, μεταθέσεις, μείωση ωραρίου ή αλλαγή καθηκόντων.

Ο ν. 4443/2016 περιλαμβάνει στο κεφάλαιο Γ (άρθρα 8-11) διατάξεις που αφορούν στην προστασία των κατηγοριών που περιλαμβάνει ο νόμος, μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά αφορούν στη δυνατότητα διοικητικών προσφυγών, πέραν της δικαστικής προσφυγής (άρθρο 8), την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στην περίπτωση προσφυγής σε δικαστήριο ή διοικητική αρχή (άρθρο 9), την προστασία από αντίμετρα (άρθρο 10) και τις προβλεπόμενες κυρώσεις κατά του εργοδότη σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 11).

Οι θιγόμενοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να απευθύνονται στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας- ΣΕΠΕ.  Η παράβαση των διατάξεων για διακριτική μεταχείριση συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας για την οποία μπορεί να επιβληθούν από το ΣΕΠΕ  κυρώσεις.

Καταγγελίες στο ΣΕΠΕ γίνονται επίσης τηλεφωνικά στη γραμμή 15512 (εργάσιμες ημέρες, ώρες 09:00-15:00) καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Σώματος.

Επίσης, τόσο οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όσο και του δημόσιου τομέα, μπορούν να υποβάλουν αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη (synigoros.gr),  ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Τέλος, η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών για την ίση μεταχείριση στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, καθώς και της ενημέρωσης του κοινού, ιδίως των εργαζομένων και των εργοδοτών, σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανήκει στο Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία της Διεύθυνσης Ατομικής Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μπορείτε να  επικοινωνείτε με την ανωτέρω Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 213 1516 540/ 025 / 080 και στα emails: thstathopoulou@ypakp.grmargiri@ypakp.grmbitha@ypakp.gr.

Τι είναι διάκριση

Άμεση διάκριση υπάρχει όταν ένα πρόσωπο για λόγους χρώματος, φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.

Έμμεση διάκριση υπάρχει όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα που έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα.

Παρενόχληση νοείται ως διάκριση όταν σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με ένα από τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Διάκριση λόγω σχέσης νοείται η λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου λόγω της στενής του σχέσης με πρόσωπο ή πρόσωπα με τα παραπάνω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών νοείται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου που εικάζεται ότι διαθέτει τα παραπάνω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Πολλαπλή διάκριση είναι οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός, σε βάρος προσώπου, που βασίζεται σε περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω λόγους.

Διάκριση είναι και η «άρνηση εύλογων προσαρμογών» για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Διακρίσεις μπορεί να λάβουν χώρα από μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, καθώς και το κράτος.

Δείτε κάποια παραδείγματα:

«Μου έλεγαν γιατί έφυγες από τη χώρα σου και ήρθες εδώ. Ότι δεν δουλεύω όσο μπορώ και καθημερινά με έβριζαν και μου μίλαγαν άσχημα. Ως που δεν άντεξα και έφυγα. Προτίμησα να μην έχω δουλειά από το να μου φέρονται έτσι κάθε μέρα».

«Ποτέ δεν είχα πιστέψει ότι κάποια στιγμή θα αισθανόμουν θύμα διακρίσεων. Είχα μια «στρωμένη δουλειά» και καλές απολαβές. Όταν απολύθηκα πίστεψα ότι θα ήταν ζήτημα ημερών να βρω καινούργια δουλειά. Όμως σε ηλικία 48 ετών οι πόρτες ήταν κλειστές. Άρχισα να διαβάζω τις αγγελίες εύρεσης εργασίας, αλλά και εκεί απογοητεύτηκα. Ζητούσαν ανθρώπους ηλικίας μέχρι 30-35 ετών».

«Ήθελα να υποβάλω αίτηση για πρόσληψη σε δημόσιο οργανισμό σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Όμως μεταξύ των δικαιολογητικών έπρεπε να καταθέσω και Πιστοποιητικό Υγείας και Αρτιμέλειας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Σαν άτομο με αναπηρία δεν μπορούσα να βγάλω τέτοιο πιστοποιητικό».

«Όταν στη δουλειά μου έμαθαν ότι είμαι ομοφυλόφιλος, άρχισαν τα προβλήματα. Στην αρχή έβλεπα κάποιους συναδέλφους να μιλούν σιγανά μεταξύ τους κοιτάζοντάς με και γελώντας. Όταν τους πλησίαζα, η συζήτηση σταματούσε απότομα και απομακρύνονταν. Μετά άρχισα να λαμβάνω προσβλητικά e-mails. Όταν αποφάσισα να διαμαρτυρηθώ για αυτήν την κατάσταση, με απέλυσαν».

«Έκανα αίτηση να προσληφθώ ως καθηγήτρια αγγλικών και με απέρριψαν επειδή είμαι μουσουλμάνα».

Πλέον, η διακριτική μεταχείριση δεν αποτελεί απλώς μία ηθικά και κοινωνικά καταδικαστέα ενέργεια ή συμπεριφορά, αλλά αποτελεί παραβίαση του νόμου 4443/2016 που επιφέρει κυρώσεις.

Η νομοθεσία

Ο Ν. 4443/2016 στόχο έχει την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης , την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων:

α) Λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, παρέχοντας προστασία

 • στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, ειδικότερα:
 • στους όρους πρόσβασης και πρόσληψης στην εργασία
 • στους όρους και τις συνθήκες εργασίας
 • στις αμοιβές και στις απολύσεις
 • στην επαγγελματική εξέλιξη
 • στην συνδικαλιστική δράση
 • στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

β) Λόγω χρώματος, φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, παρέχοντας προστασία στους παραπάνω τομείς καθώς επίσης και στους τομείς:

 • της κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών παροχών
 • της εκπαίδευσης
 • της υγειονομικής περίθαλψης
 • καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης.

Απευθυνθείτε για βοήθεια στις Αρχές Ίσης Μεταχείρισης και στις Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους διάφορους τομείς των διακρίσεων.

Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Τι μπορούν να κάνουν τα θύματα διάκρισης;

Με το Νόμο τα θύματα διακρίσεων μπορούν να προβούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να δικαιωθούν. Στην περίπτωση αυτή το θύμα διακρίσεων θα πρέπει να παρουσιάσει σε αρμόδια διοικητική αρχή ή στο δικαστήριο τα πραγματικά περιστατικά, και αντίστοιχα ο αντίδικος (αυτός / αυτή που φέρεται να έχει ασκήσει διακριτική μεταχείριση) να αποδείξει ότι δεν παραβίασε το Νόμο.

Καλό είναι αν θεωρείτε ότι είστε θύμα διακρίσεων να εξαντλήσετε πρώτα όλα τα υπόλοιπα μέσα, πριν φτάσετε στα δικαστήρια. Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε είναι οι ακόλουθες:

Γνωρίστε το νομικό πλαίσιο και τις αρχές και τις οργανώσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Προετοιμάστε την υπόθεσή σας. Συλλέξτε με νόμιμο τρόπο τα στοιχεία, κατά προτίμηση γραπτά, που να αποδεικνύουν ότι τύχατε διακριτικής συμπεριφοράς. Κρατήστε ένα αρχείο με σημειώσεις για τα πραγματικά περιστατικά. Προσπαθήστε να βρείτε μάρτυρες που να σας υποστηρίξουν. Φυλάξτε πληροφορίες σχετικές με την αίτησή σας για θέση εργασίας, σχετικές αγγελίες κ.λπ.

Υποβάλετε μια έγγραφη καταγγελία ή παράπονο προς τον εργοδότη σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρειών υπάρχουν ειδικά τμήματα που συλλέγουν τέτοιου είδους καταγγελίες. Σε περιπτώσεις πολυεθνικών εταιρειών τέτοια τμήματα μπορεί να βρίσκονται σε άλλη χώρα από αυτήν που εργάζεστε.

Απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Πολίτη, φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας, για να υποβάλεις καταγγελία.

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών για την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της εργατικής νομοθεσίας, εν γένει.

1555
1555.gov.gr

Αρχές στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε:

Συνήγορος του Πολίτη- Κύκλος δραστηριοτήτων για την Ίση Μεταχείριση
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα,
Τηλ. (+30) 213 1306 775 & 213 1306 794
Ε-mail: press@synigoros.gr

Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας
Δ/νση: Δραγατσανίου 8, T.K. 101 10 Αθήνα, Τηλ. 1555
Ε-mail: helpdesk@sepenet.gr

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων – Τμήμα IV
Δ/νση: Σταδίου 29, T.K. 101 10 Αθήνα, τηλ 2131516540, 2131516025, 2131516080
Ε-mail: oron_ergasias@ypakp.gr

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Αλβανικά – SQ : LUFTO DISKRIMINIMIN – MËSO TË DREJTAT E TUA

Αραβικά – AR : محاربة التمييز – اعرف حقوقك

Βεγγαλικά –BN : বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ুন – আপনার অধিকারগুলো  জানুন

Γαλλικά – FR : Luttez contre les dicriminations – Apprenez vos droits

Γεωργιανά – ΚΑ : იბრძოლე დისკრიმინაციის წინააღმდეგ – იცოდე შენი უფლებები ­­

Ουρντού – UR : جنگی امتیاز – اپنے حقوق کو جانیں

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο