15 Ιουλίου, 2024

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2020 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για το μήνα Αύγουστο 2020. Επισημαίνεται ότι, κατά το μήνα Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι είχε αρθεί η αναστολή  λειτουργίας που ίσχυε τους προηγούμενους μήνες στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας  υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, εφαρμόστηκαν ειδικοί κανόνες λειτουργίας στις  επιχειρήσεις οι οποίοι επηρέασαν την κανονική λειτουργία της αγοράς.  

Συγκεκριμένα: 

  • Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2020 ανήλθε σε 16,8% έναντι 16,9% τον  Αύγουστο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 17,0% τον Ιούλιο του 2020. Το σύνολο των  απασχολουμένων, κατά τον Αύγουστο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.821.239 άτομα. Οι άνεργοι  ανήλθαν σε 771.325 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.296.526 άτομα. Τα  αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Αύγουστο των ετών 2015 έως και 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
  • Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 99.346 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 2,5%) και  κατά 18.159 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (μείωση 0,5%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις  κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα  Κράτη- Μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν  να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν  λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.  
  • Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 28.458 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 3,6%) και κατά 13.914  άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (μείωση 1,8%). 
  • Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά  91.639 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (αύξηση 2,9%) και κατά 29.613 άτομα σε σχέση με τον  Ιούλιο του 2020 (αύξηση 0,9%). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά  μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο  να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. 

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από  μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή  ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να  αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων  εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της  ανεργίας.  

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων  χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου  εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.  

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον  εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα  κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και  επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές  τριμηνιαίες εκτιμήσεις. 

Δ.Τ.-Ε.Ε.Δ. ΕΛΣΤΑΤ Αυγούστου 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο