14 Ιουλίου, 2024

Επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης

Δημοσιεύτηκε στις 08 Ιουλίου η υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ14/οικ.44386/29-06-2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 2981/2021 τ. Β΄).

Για την επιχορήγηση των Ν.Π.Ι.Δ. από τα καθαρά έσοδα του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ειδική πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 σε ισχύ,

β. Εγγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων και αρχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017,

γ. Το ποσό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ.

δ. Εμπρόθεσμη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό κάθε προγενέστερης επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 4727/2020,

ε. Υποβολή στους φορείς από τους οποίους επιχορηγούνται και στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αα) απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας, (ββ) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν και (γγ) προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄52).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλουν αίτημα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως την 30η Ιουλίου 2021 μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω κοινής υπουργική απόφασης.

Κατά την υποβολή της αίτησης ο αιτών φορέας οφείλει να έχει αναρτήσει στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 τα απαιτητά έγγραφα που ορίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο