14 Ιουλίου, 2024

Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για στήριξη σε απολυμένους εργαζόμενους

Το Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ως Εθνικής Αρχής Συντονισμού – Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων του ΕΤΠ δημοσίευσε Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ενίσχυσης 206 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν από εταιρείες του κλάδου «Κατασκευής Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» (ΚΑΔ27) κατά το χρονικό διάστημα από  01/04/2021 έως 01/10/2021, προϋπολογισμού 1.425.800,00 ευρώ.

Το έργο, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για απολυμένους εργαζόμενους, υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου, με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξης για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων.

Οι Προτάσεις για την «Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο έργο με κωδ. «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) περιόδου 2021-2027, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» (ΑΔΑ 936846ΜΤΛΚ-Ξ7Ζ) μπορούν να υποβληθούν έως την 26η /10/2022, ώρα 15:00.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα, για κάθε πληροφορία, να καταφεύγουν  στην ιστοσελίδα του ΕΤΠ Ελλάδας www.egf-greece.gr («NEA») αλλά και να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.5271121, 210.5271155, 210.5271112, 210.527117.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση 

Μετάβαση στο περιεχόμενο