12 Ιουνίου, 2024

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τους όρους της παρούσας Προϋπολογισμός: είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (22.582.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 28.001.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 30% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (6.744.600,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 8.363.304,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσιών

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 6 της παρούσας

Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΑΘΗΝΑ

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο